"Doula" oficjalnie zarejestrowanym zawodem.

Z początkiem stycznia 2015 roku doula (asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu) została oficjalnie uznanym zawodem (Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania). Wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz kobiet w okresie okołoporodowym życzymy owocnej i harmonijnej współpracy!

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Doula w Polsce, gdzie znajdziecie link do pełnego tekstu Rozporządzenia i więcej szczegółowych informacji.

Jak Krajowy Konsultant ds. Ginekologii i Położnictwa proponuje rozwiązać problem lawinowo wzrastającego odsetka cesarskich cięć w Polsce?

Zgadzamy się, że lawinowo wzrastający odsetek cesarskich cięć w Polsce to ogromny problem, który wymaga podjęcia niezwłocznych działań interwencyjnych. Liczymy jednak na rzetelne i pieczołowicie przygotowane - jak na palący i złożony problem przystało - rekomendacje. Dlatego właśnie kategorycznie reagujemy na najnowszy pomysł Stanisława Radowickiego, aby zróżnicować ujednolicone do tej pory stawki dla szpitala za poród drogami natury i cesarskie cięcie. Pomysł, który jest już na etapie konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i NFZ-em jest taki, aby szpital otrzymywał więcej pieniędzy za poród drogami natury.

Przedstawiamy Wam list, który w reakcji na wyżej opisany pomysł wysłałyśmy do Ministra Zdrowia. Opisujemy w nim nasze stanowisko. Dołączyłyśmy do niego przetłumaczone rekomendacje amerykańskie (ACOG) z tego roku mające ten sam cel - obniżenie odsetka cesarskich cięć, a jednak znacząco różniące się od naszego rodzimego pomysłu.

List do Ministra Zdrowia

Rekomendacje American Congress of Obstetrician and Ginecologists

Kolejny pokaz filmu "MICROBIRTH - Poród w skali mikro" w siedzibie Fundacji już 3 grudnia o godz.18:00!

Dla wszystkich, którzy cierpliwie czekali na drugi pokaz filmu "MICROBIRTH - Poród w skali mikro" mamy dobrą wiadomość - zapraszamy do naszej siedziby już 3 grudnia, w środę, o godz. 18:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w naszym lokalu obowiązują zapisy telefoniczne 22 887 78 76 !!!

Czy sposób, w jaki przyszliśmy na świat może wpłynąć na nasze przyszłe zdrowie? Nowy film dokumentalny, „Microbirth – poród w skali mikro” poszukuje odpowiedzi na to pytanie.

Występujący w filmie znani naukowcy z Wielkiej Brytanii oraz Ameryki Północnej, ostrzegają, że panujące obecnie praktyki położnicze mogą zaburzać kluczowe procesy biologiczne człowieka. Skutkuje to większą podatnością naszych dzieci na choroby różnego typu.

Najnowsze badania na dużych populacjach ujawniły, że cesarskie cięcie zwiększa ryzyko zachorowań na astmę oraz cukrzycę typu I średnio o 20%, w podobnym stopniu na nadwagę oraz w nieznacznie mniejszym na choroby układu trawiennego, jak choroba Crohna czy celiaklia. Wszystko to powiązane jest z funkcjonowaniem układu odpornościowego.

Dr Rodney R. Dietert, profesor immunotoksykologii z Uniwersytetu Cornella, stwierdza: „W ostatnim trzydziestoleciu byliśmy świadkami dramatycznego wzrostu zachorowań na astmę młodzieńczą, cukrzycę typu I, choroby układu pokarmowego oraz otyłość dziecięcą. Obserwujemy również ciągły wzrost ilości narodzin przez cesarskie cięcie. Czy może być ono przyczyną powyższych przypadłości zdrowotnych? Tak. Cesarskie cięcie nie pozwala na zasiedlenie dziecka mikrobami [matki]. System odpornościowy nie dojrzewa. Zachodzą zmiany w procesie metabolicznym. Wiemy już, że to dysfunkcja systemu immunologicznego oraz zmiany w metabolizmie przyczyniają się do rozwoju powyższych chorób i przypadłości.”

Jest wyrok Trybunału w Strasburgu: obecność studentów medycyny w czasie porodu jest możliwa tylko za wyraźną zgodą kobiety rodzącej.

Jest wyrok Trybunału w Strasburgu: obecność studentów medycyny w czasie porodu jest możliwa tylko za wyraźną zgodą kobiety rodzącej!

9 października 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Konovalova przeciwko Rosji (skarga nr 37873/04), w którym zajął się kwestią dopuszczalności obecności studentów medycyny w czasie porodu.

Obywatelka Rosji, która w 1999 r. rodziła w petersburskim szpitalu, w chwili przyjęcia na oddział, miała otrzymać broszurę z informacją, iż jest to szpital akademicki i studenci medycyny mogą brać udział w procedurach medycznych w ramach procesu nauczania. Ciąża kobiety przebiegała z komplikacjami, poród został zaplanowany na dzień po przyjęciu jej do szpitala. Grupa studentów medycyny była obecna na sali w czasie porodu, ponadto uzyskali oni szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia pacjentki i procesu jej leczenia. Kobieta została wprawdzie poinformowana o udziale studentów, ale nie zapytano jej wyraźnie o zgodę na taki udział. Przed Trybunałem kobieta podniosła, iż taki stan rzeczy naruszył jej prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, chronionego art. 8 Konwencji o Prawach Człowieka.

Trybunał przychylił się do takiej argumentacji. Zauważył, że pomimo, iż ówczesne prawo rosyjskie przewidywało możliwość uczestnictwa studentów medycyny w procesie leczenia pacjentów zgodnie z wymogami programu nauczania i pod nadzorem personelu medycznego, to jednak przepisy te miały charakter bardzo ogólny i nie dawały żadnych gwarancji proceduralnych, mających na celu ochronę prawa do prywatności pacjentów.

W powyższej sprawie, Trybunał wskazał, iż w przekazanej kobiecie broszurze nie były zawarte informacje na temat dokładnego zakresu i sposobu zaangażowania studentów w proces leczenia. Ulotka sugerowała, iż uczestnictwo studentów jest obowiązkowe i pacjent/tka nie ma w tym zakresie żadnego wyboru. Trybunał podkreślił, że sposób i okoliczności (w trakcie bólów porodowych, pod wpływem leków przeciwbólowych i usypiających) podania tej informacji kobiecie nie gwarantował jej możliwości podjęcia świadomej decyzji. W konsekwencji Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 8 Konwencji.


Jak to się ma do polskiego prawa?

Trzeba pamiętać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeka w sprawach dotyczących skarg na naruszenie praw człowieka zapisanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej Protokołach dodatkowych. Trybunał rozpoznaje konkretne zarzuty stawiane danemu państwu przez skarżących i jego wyrok jest wiążący dla tego państwa.

Jednak Trybunał tworzy jednocześnie wspólne zasady i standardy w sferze praw człowieka, które państwa europejskie zobowiązane są zapewnić jednostce w każdych warunkach. Dlatego wyrok Trybunału wobec innego państwa nie pozostaje bez wpływu na sytuację w Polsce.

Jeśli chodzi o polskie prawo, trzeba przywołać treść trzech artykułów: zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, "studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą brać udział w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni, w której prowadzone jest kształcenie w kierunkach medycznych, pod bezpośrednim nadzorem osób wykonujących zawód medyczny właściwy ze względu na treść kształcenia".

Jednocześnie jest  art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który mówi m.in., że dla uczestnictwa przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób innych niż wykonujące zawody medyczne niezbędna jest zgoda pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego oraz osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

Jednak mamy także art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi, że "do klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym dla celów dydaktycznych nie stosuje się art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.


Co wynika z tych przepisów?

Jest jasność, że w wypadku szpitali klinicznych* nie jest wymagana jakakolwiek zgoda ze strony pacjenta na obecność przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych studentów medycyny. Jednak pewne wątpliwości budzi to, czy pacjent/ka przed przyjęciem do szpitala powinien w ogóle być poinformowany o możliwej obecności studentów przy udzielaniu mu pomocy medycznej, co zauważa dr Tomasz Sroka na swoim blogu. W  świetle powyższego orzeczenia Trybunału w Strasburgu, powstaje zasadnicze pytanie, czy taki sposób uregulowania kwestii udziału studentów medycyny w procesie leczenia pacjentów pozostaje w zgodzie ze standardem wynikającym z ww. wyroku.

Chociaż Polska nie jest zobowiązana dostosować swoje prawo do powyższego wyroku, to jednak wynika z niego pewien standard na przyszłość i jeśli podobna sytuacja będzie miała miejsce w Polsce, będzie można się również powołać na ten wyrok.


Co z tego wynika dla kobiet rodzących w Polsce?

Jak zostało to podkreślone wyżej, jeśli kobieta w Polsce wybiera do porodu szpital kliniczny*, musi liczyć się z tym, że zgodnie z prawem nie musi zostać zapytana o zgodę, ani nawet poinformowana o ewentualnej obecności studentów przy porodzie.

W przypadku szpitali, które nie prowadzą działalności dydaktycznej (większość szpitali w Polsce)  konieczne jest uzyskanie zgody pacjenta na obecność osób innych, co jest gwarantowane przez prawo pacjenta do intymności, godności osobistej i prywatności.

Tu można znaleźć informacje o tym, czym jest to prawo i jakie są najczęstsze przykłady jego naruszeń (klik). W przypadku, kiedy kobieta czuje, że to prawo zostało złamane, może, a nawet powinna podjąć konkretne działania. Tu prezentujemy jakie (klik).*Szpital kliniczny – szpital III (najwyższego) poziomu referencyjnego, stanowiący bazę naukowo-dydaktyczną dla uczelni medycznej. Nazwę szpitala klinicznego noszą również niektóre szpitale resortowe posiadające status instytutów naukowych.

Tu znajdziecie treść wyroku w języku angielskim (klik).

 

Nowe stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie łamania praw kobiet podczas porodu.

W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała nowe stanowisko, wraz z rekomendacjami dla rządów państw członkowskich, dotyczące łamania praw kobiet w porodzie (w kontekście praw człowieka i praw pacjenta). W myśl tego dokumentu państwa powinny podjąć działania prewencyjne i w rezultacie całkowicie wyeliminować brak szacunku, agresję i zachowania personelu medycznego odbierające godność kobiecie podczas porodu. Takie traktowanie nie tylko łamie prawo kobiet do poszanowania ich godności, ale również prawo do życia, ochrony zdrowia, integralności swojego ciała oraz wolności od dyskryminacji i poniżającego traktowania.

Ponieważ polskie biuro WHO nie publikuje na stronie tłumaczenia ww. stanowiska, jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków na jego tłumaczenie i oficjalnej zgody na jego używanie. 
Tekst w wersji angielskiej przeczytacie tu

Wierzymy, że Ministerstwo Zdrowia w oparciu o umowę podpisaną z WHO na lata 2014 - 2015 podejmie określone w tym porozumieniu działania mające na celu poprawę jakości opieki okołoporodowej w Polsce. Wiemy, jak ważny i wyjątkowy jest moment porodu w życiu kobiet i ich rodzin. Wiemy, jak ważne jest uszanowanie tej chwili. Każdego tygodnia dostajemy jednak co najmniej kilka listów od kobiet dotyczących naruszenia ich prawa do godności osobistej w polskich szpitalach. Poniżej publikujemy jedno z tych świadectw, z dn. 25.10.2014:

„Postanowiłam do Was napisać, bo miałam okazję wysłuchać ostatnio ponad 20 opowieści porodowych, które są stosunkowo świeże, bo obejmują ten rok.
Zasmuciło mnie to, jak wiele z nich (w tym moja), było opowieściami smutnymi, pełnymi żalu, bólu, buntu i strachu o Dziecko. Prawie wszystkie opowiadały o bardzo bolesnych badaniach ginekologicznych w szpitalach (warszawskich, uchodzących za te najlepsze). Wszystkie te kobiety (włącznie ze mną) wielokrotnie były badane ginekologicznie przez innych lekarzy i nigdy nie skarżyły się na ból w trakcie ani po badaniu.
Badania w szpitalach okraszone były poniżającymi komentarzami ze strony pracowników. Cytuję kilka: „Kiziu miziu się skończyło, teraz się zbadamy”; „zbadaj tę panią skutecznie” (czyli przebij pęcherz płodowy - oczywiście bez uprzedzenia); „czy chcesz sobie panią zbadać?” (pytanie jednej z lekarek skierowane do drugiej biorącej udział w badaniu, dodam, że bez uzgodnienia tego z pacjentką); „niech się pani tak nie drze, czy tylko pani tutaj rodzi?!” ...
Wiele kobiet ze smutkiem stwierdziło, że dobry - godny poród to ciągle kwestia szczęścia, przypadku, ludzi, na których się trafi, a przecież w obecnych czasach powinno to być standardem, normą.
Rodzące ciągle traktuje się niegodnie, co w wielu przypadkach skutkuje całkowitym zamknięciem się kobiety i cesarskim cięciem, bo poród z „naturalnego” staje się nieludzki, zmedykalizowany, bo nie ma czasu, bo porodówka zapchana, bo trzeba już zwolnić salę (wielogodzinne podawanie oksytocyny, baloniki dopochwowe, itp.). Lekarze ciągle nie mają empatii, nie potrafią lub nie chcą informować pacjentek o tym, co się z nimi dzieje, co będzie się działo w przeciągu najbliższych godzin i jakie zabiegi są planowane lub stanowią procedury danego szpitala. Nierzadko rodzącą traktuje się jak kogoś o ograniczonych władzach umysłowych, decyduje się za nią lub wymusza pewne decyzje pod presją czasu i okoliczności.
Bardzo mnie to boli, bo sama przeżyłam kilka dni na oddziale patologii ciąży, które były najgorszymi w moim życiu, a leżąc na stole operacyjnym w finale tej historii miałam świadomość, że ratuję życie, a nie je rodzę.”

Niecierpliwie czekamy na działania Ministerstwa Zdrowia, ale prosimy również Was  - kobiety o działanie na rzecz godnego porodu w Polsce. Możecie działać już dziś! Oceniajcie szpitale na naszym portalu www.GdzieRodzic.info. To zajmuje tylko chwilę, a wiele zmienia! Opisujcie swoje porody. Polecajcie te placówki, w których uszanowano Waszą godność, traktowano Was z szacunkiem i troską. Krytykujcie te, w których przeszłyście traumę i uważacie, że żadna matka nie powinna tam rodzić. Macie wpływ na to, jaką placówkę wybiorą kolejne pokolenia mam. To bardzo dużo i naprawdę działa! Siła matek ma moc zmiany!

Zgłoś się do nas na staż!

Interesuje Cię tematyka okołoporodowa, prawa kobiet?
Chcesz rozwinąć swoje umiejętności w zakresie działań PR?
Zgłoś się do nas na staż!

 

chodz na staz
 


Główne zadania:
- wsparcie przy obsłudze stron internetowych i facebook’a
- pisanie krótkich tekstów
- praca przy aktualnych działaniach w zakresie komunikacji zewnętrznej

Oczekiwane kompetencje:
- umiejętność pisania tekstów
- poprawność językowa
- komunikatywność
- mile widziane zainteresowanie tematyką okołoporodową

Oferujemy:
- pracę w miłej i przyjaznej atmosferze,
- możliwość nabywania cennego doświadczenia zawodowego (specyfika pracy w organizacji pozarządowej, komunikacja zewnętrzna, obsługa stron www etc).

Przewidywany czas stażu to 3 miesiące w wymiarze 15h tygodniowo.
Staż jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  
Serdecznie zapraszamy!

Jesteś lokalną aktywistką - zorganizuj pokaz filmu: "Poród w ekstazie", "Uwolnić poród" lub "MICROBIRTH - Poród w skali mikro"!

Interesuje Cię opieka okołoporodowa?

Jesteś liderką grupy mam, doulą, lokalną aktywistką?

Zorganizuj pokaz filmu w domu, w pracy, w kawiarni czy w klubie osiedlowym!

Weź udział w ogólnoświatowej inicjatywie, której celem jest zmiana opieki okołoporodwej!

 

Udostępniamy Wam trzy filmy:

"MICROBIRTH - poród w skali mikro"

press_release_MICROBIRTH

plakat1_polska_wersja_językowa

plakat2_polska_wersja_językowa

wskazówki_jak_zorganizować_pokaz

 

"Uwolnic poród"

press_release_Uwolnić_poród

logo_Uwolnić_poród

 

"Poród w ekstazie"

press_release_Poród_w_ekstazie

logo_Poród_w_ekstazieZasady współpracy z Fundacją Rodzić po Ludzku w zakresie organizowania pokazów filmu:

1. Osoby zainteresowane zorganizowaniem projekcji prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na 4 tygodnie przed planowanym terminem projekcji.

2.  Charakter pokazu nie może być sprzeczny ze statutem Fundacji (statut znajdziecie w naszym BIP-ie)

3.  Ze strony organizatora/organizatorki pokazu oczekujemy:
- każdorazowego zgłoszenia projekcji filmu z podaniem daty, godziny, przewidywanej liczby uczestników;
- powiadomienia lokalnych mediów i organizacji o pokazie filmu;
- po projekcji filmu przesłania informacji o liczbie uczestników oraz krótkiej relacji z dyskusji po filmie wraz z relacją fotograficzną (z możliwością zamieszczenia w Internecie);
- odesłanie kopii filmu w ciągu dziesięciu dni po projekcji filmu.

Przed pokazem filmu oczekujemy zaprezetowania informacji o portalu prowadzonym przez Fundację www.gdzierodzic.info. Prezntację prześlemy w mailu organizacyjnym.

4.  Zgodnie z życzeniem autorów i producentów filmów, po projekcji filmu – niezależnie od miejsca, w którym się ona odbywa (dom, kino, sala szkoleniowa), powinna odbyć się ROZMOWA – wymiana myśli, uwag i komentarzy. Planując czas trwania pokazu należy więc o tym pamiętać. Uczestnicy pokazu powinni zostać o tym uprzedzeni wcześniej.

5. Fundacja ze swojej strony zapewnia:
- kopię filmu;
- pomoc w promocji wydarzenia: zamieszcza informacje na stronie internetowej;
- wsparcie merytoryczne (jeśli jest to konieczne, możemy np. udzielić wywiadu)
Wszystkie w/w działania Fundacji są bezpłatne.

Fundacja jest właścicielką licencji i zgodnie z  jej zapisem musi być współorganizatorem pokazu filmu. Do jej zadań należy wsparcie w zakresie promocji filmu na stronach Fundacji.

Jeśli jesteś zainteresowana/y zorganizowaniem pokazu filmu, prześlij swój formularz zgłoszeniowy na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

DZIEKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!

 

Ogłaszamy konkurs! Do wygrania koszulka z naszym logiem specjalnie od Risk made in Warsaw!

Drogie/Drodzy, dziś zaczynamy wielki konkurs, w którym do wygrania jest koszulka z logiem Rodzić po Ludzku specjalnie dla nas zrobiona przez genialny RISK made in Warsaw!

Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

- polub nasz fun page na FB - wejdź tu

- znajdź posta konkursowego!

Czekamy na Was!

1 konkurs FRpL

Stajemy w obronie zagrożonych działaniami rządu organizacji pozarządowych na Węgrzech.


Organizacje społeczeństwa obywatelskiego stają w obronie zagrożonych działaniami rządu organizacji pozarządowych na Węgrzech.

977 organizacji pozarządowych z całej Europy, w tym 353 z Polski (również Fundacja Rodzić po Ludzku), zaapelowało do najważniejszych instytucji Unii Europejskiej o podjęcie kroków w związku z ostatnimi antydemokratycznymi działaniami na Węgrzech. Po zacieśnieniu kontroli nad mediami, sądownictwem i sektorem przedsiębiorstw rząd Viktora Orbána zwiększa presję na instytucje społeczeństwa obywatelskiego. Wyraźnym celem tych posunięć jest zdławienie niezależnych inicjatyw i wygaszenie wszelkiej krytyki władz. 


W poniedziałek 8 września w ramach nasilającej się kampanii przeciwko organizacjom pozarządowym policja węgierska wkroczyła do siedzib fundacji Partnerstwo dla Środowiska i DemNet oraz mieszkań ich pracowników, konfiskując komputery i dokumenty. W czwartek 19 września naczelna izba skarbowa zawiesiła ważność numeru identyfikacji podatkowej Fundacji Karpackiej. Wszystkie trzy fundacje należą do konsorcjum, które przyznaje dotacje ze środków Mechanizmu Finansowego EOG węgierskim organizacjom pozarządowym działającym na rzecz wzmocnienia demokracji i praworządności, obrony praw obywatelskich oraz zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym. Istotą obecnego sporu jest to, że środki z Funduszu dla organizacji pozarządowych rozdzielane są  poza bezpośrednią kontrolą rządu węgierskiego, a wspierane organizacje niejednokrotnie krytycznie odnoszą się do działań obecnych władz.


977 organizacji pozarządowych z 32 państw wystosowało apel do najważniejszych instytucji unijnych: Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, a także do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, wzywając je do zaniechania polityki niezauważania rozwoju sytuacji na Węgrzech i wyrażenia sprzeciwu wobec działalności władz węgierskich, zmierzających do zastraszania i uciszania społeczeństwa obywatelskiego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej.


Sygnatariusze apelu są zaniepokojeni dotychczasowym brakiem jednoznacznej reakcji na działania naruszające podstawowe zasady, na których opiera się Unia Europejska. Wzywają najważniejsze europejskie instytucje do podjęcia kroków dyplomatycznych i środków zapobiegawczych, a jeśli będzie to konieczne, do uruchomienia procedury określonej w „Ramach przeciwdziałania systemowym zagrożeniom dla rządów prawa w państwach UE” (patrz: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_pl.html


Sygnatariusze listu wyrażają swoje zdecydowane poparcie dla węgierskich organizacji, które stały się obiektem ataków rządu Orbána , a także głębokie przekonanie, że nie powinny one pozostać osamotnione w walce o zachowanie niezależności i autonomii działania. Sprawa ta zasługuje na solidarność i wspólne działanie sektora pozarządowego, a także na pilną uwagę ze strony instytucji europejskich.
Apel poparcia dla węgierskich organizacji pozarządowych zainicjowały fundacje zarządzające Funduszami Norweskimi i Funduszami EOG dla Organizacji Pozarządowych w 16 krajach Unii (w Polsce Fundacja im. Stefana Batorego).

Tu znajdziesz: tekst apelu i lista sygnatariuszy.

ListMeToo small

Szczegółowych informacji udzielają:

Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja Stefana Batorego, Warszawa, +48 22 536 02 00, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , www.batory.org.pl
Tina Divjak, Centrum Służby Informacyjnej, Współpracy i Rozwoju Organizacji Pozarządowych, Ljubjlana, +38 615421422, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   , www.cnvos.si
Peter Medved, Fundacja Ekopolis, Bańska Bystrzyca, +42 1484145259, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , www.ekopolis.sk
Ionut Sibian, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Bukareszt, +40 213100177,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , www.fdcs.ro

Mamy już 18 lat!

Czy wiecie, że Fundacja Rodzić po Ludzku kończy w tym roku 18 lat? W końcu wchodzimy w dorosłość! Już dziś wieczorem spotkamy się w naszej siedzibie z przyjaciółmi, którzy wspierali nas przez te kilkanaście lat swoją energią i pracą. Chcemy tę okrągłą rocznicę obchodzić również z Wami w sieci (fotorelacja na żywo na naszych fan page'u na Facebook'u!), bo to dla Was i dzięki Wam działamy! Spodziewajcie się zdjęć, podziękowań i wzruszeń. Liczymy też na Was - wysyłajcie nam urodzinową moc i energię, hashtagujcie #18latfundacjirodzićpoludzku, bądźcie z nami w sieci! Dziękujemy!

stempel

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe