Projekt "Na straży standradów opieki okołoporodowej"

Projekt ma charakter działań rzeczniczych na rzecz wdrożenia Standardów Opieki Okołoporodowej, w tym systemowej zmiany dostępności prowadzenia ciąży przez położne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest kontynuacją długoletnich starań Fundacji w walce o to, by w polskiej opiece okołoporodowej obowiązywały jednolite standardy medyczne oparte na Prawach Pacjenta i nowoczesnych procedurach medycznych.


Działania kierujemy do decydentów, a głos ten wzmacniamy budując koalicję organizacji pacjenckich i prowadząc skierowaną do kobiet kampanię informacyjno - edukacyjną na temat przysługujących im praw w opiece okołoporodowej.


Pomimo tego, że Rozporządzenie jest standardem medycznym o charakterze normatywnym i stanowi część systemu powszechnie obowiązującego prawa, nie jest traktowane przez większość placówek położniczych jako obowiązujące. Z przeprowadzonego przez Fundację w 2012r. monitoringu wynika, że w większości szpitali nie podejmuje się nawet prób jego wdrażania. Decydenci w służbie zdrowia (MZ, NFZ) nie stworzyli systemu kontroli wdrażania standardów i rozliczania osób odpowiedzialnych (dyrektorów, ordynatorów) za ich funkcjonowanie w placówkach.


Dokument ten, oparty na zaleceniach WHO i uwzględniający wyniki najnowszych badań naukowych, gwarantuje kobietom dostęp do jednakowego poziomu usług w ramach powszechnego ubezpieczenia i uznaje prawa pacjenta jako ważną składową opieki. Zgodnie z nimi każda kobieta ma prawo m.in. do edukacji przedporodowej, opieki położnej środowiskowej, korzystania z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, picia w trakcie porodu, wyboru dogodnej pozycji do parcia. Ponadto osobą sprawującą opiekę nad ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem może być położna, która ma ustawowe kompetencje do sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej.

Działania:


1. Projekt opiera się przede wszystkim na działaniach rzeczniczych i interwencyjnych mających na celu zmianę systemową. Do skutecznej kampanii rzeczniczej poprawiającej jakość opieki okołoporodowej, w pierwszym etapie potrzebujemy zdiagnozować, które przepisy utrudniają refundację prowadzenia ciąży przez położną oraz zebrać dane dotyczące czasu oczekiwania na wizytę u ginekologa.
- Analiza prawna przepisów dotyczących zawodu położnej w zakresie prowadzenia ciąży.
- Monitoring dostępności do opieki medycznej w ciąży w poradniach NFZ.
- Kampania rzecznicza i działania interwencyjne kontynuowane na podstawie zebranych danych - pisma i wnioski kierowane do decydentów. Informacje o podejmowanych działaniach i odpowiedziach władz publikować będziemy na stronie.
- Budowanie koalicji organizacji pacjenckich, środowisk zajmujących się tematyką rodzicielstwa i prawami pacjenta, a także organizacji położnych.
- Działania na rzecz wdrożenia SOO, prowadzone równolegle z działaniami na rzecz umożliwienia prowadzenia ciąży przez położne. Całkowite wdrożenie SOO jest priorytetem Fundacji od początku ich powstania. Dlatego w ramach działań interwencyjnych rozbudujemy poradnictwo prawne, które rozpocznie się równolegle z kampanią informacyjno – edukacyjną.

2. Kampania informacyjno – edukacyjna dla kobiet.
Kampania ma na celu zwiększenie wiedzy kobiet o przysługujących im w okresie okołoporodowym prawach. W ramach kampanii w przystępny i atrakcyjny sposób pokażemy wybrane zapisy SOO. Zaangażujemy również lokalnych aktywistów i aktywistki do wspólnego przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji „Tydzień Godnego Porodu”. W tygodniu tym w wielu miejscach w całej Polsce odbędą się spotkania kobiet, na których poznają one wybrane zapisy SOO.

naklejka do uzytku

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe