Cesarskie Cięcia w Polsce

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac "zespołu roboczego do spraw opracowania kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć w Polsce".

W Polsce odsetek cesarskich cięć jest dramatycznie wysoki. W 2016 r. wyniósł 45,8%, co plasuje Polskę na jednym z najgorszych miejsc w Europie.

Można wskazać wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Zmedykalizowane porody, czyli takie, w których zastosowano procedury zaburzające ich prawidłowy przebieg, nierzadko kończą się cesarskim cięciem, często z powodu nagłego pogorszenia stanu dziecka pod koniec porodu. Brak dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego z jednej strony i mała aktywność personelu w proponowaniu rodzącym niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu z drugiej (choć jest ich duży wachlarz i stosowanie ich nic nie kosztuje) powoduje, że kobiety w Polsce boją się porodu. Stąd wiele z nich chce zagwarantować sobie poród przez cesarskie cięcie, w czym zresztą często znajdują wsparcie u swoich lekarzy. Badanie przeprowadzone przez Fundację Rodzić po Ludzku w 2016 r. „Raport z monitoringu oddziałów położniczych medykalizacja porodu w Polsce” wskazuje, że w województwach o najmniejszym dostępie do znieczulenia zewnątrzoponowego jest największy odsetek cesarskich cięć. 

Zważywszy na wyniki najnowszych doniesień naukowych dotyczących wpływu cesarskiego cięcia na zdrowie kobiety i dziecka w długoletniej perspektywie ich życia, należy stwierdzić, że tak wysoki odsetek cesarskich cięć może zagrażać zdrowiu populacji i w przyszłości powodować ogromny wzrost kosztów opieki zdrowotnej. W celu opracowania programu naprawczego, Minister Zdrowia powołał zespół roboczy do spraw opracowania kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć pod przewodnictwem konsultanta krajowego prof. Stanisława Radowickiego. Zadaniem zespołu było analiza dotychczasowych rekomendacji w zakresie cięć cesarskich, opracowanie rozwiązań systemowych pozwalających w sposób istotny na zmniejszenie liczby cesarskich cięć i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż do dnia 30 grudnia 2015 r., kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć. Niestety, wyniki pracy zespołu nie zostały do tej pory przedstawione opinii publicznej.

Fundacja skierowała pismo do Ministra Zdrowia pytanie o wyniki prac zespołu roboczego. Odpowiedź MZ poniżej.

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

 

Po kilku miesiącach oczekiwania na reakcje Ministra Zdrowia dotyczące raportu zespołu ekspertów zajmujących się kwestią wysokiego odsetka cesarskich cięć w Polsce wysyłamy kolejne pismo.

Pismo Fundacji do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu

Odpowiedz Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu

Pismo Fundacji do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu_stanowisko Fundacji

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe