Cesarskie Cięcia w Polsce

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac "zespołu roboczego do spraw opracowania kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć w Polsce".

W Polsce odsetek cesarskich cięć jest dramatycznie wysoki. W 2016 r. wyniósł 45,8%, co plasuje Polskę na jednym z najgorszych miejsc w Europie.

Można wskazać wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Zmedykalizowane porody, czyli takie, w których zastosowano procedury zaburzające ich prawidłowy przebieg, nierzadko kończą się cesarskim cięciem, często z powodu nagłego pogorszenia stanu dziecka pod koniec porodu. Brak dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego z jednej strony i mała aktywność personelu w proponowaniu rodzącym niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu z drugiej (choć jest ich duży wachlarz i stosowanie ich nic nie kosztuje) powoduje, że kobiety w Polsce boją się porodu. Stąd wiele z nich chce zagwarantować sobie poród przez cesarskie cięcie, w czym zresztą często znajdują wsparcie u swoich lekarzy. Badanie przeprowadzone przez Fundację Rodzić po Ludzku w 2016 r. „Raport z monitoringu oddziałów położniczych medykalizacja porodu w Polsce” wskazuje, że w województwach o najmniejszym dostępie do znieczulenia zewnątrzoponowego jest największy odsetek cesarskich cięć. 

Zważywszy na wyniki najnowszych doniesień naukowych dotyczących wpływu cesarskiego cięcia na zdrowie kobiety i dziecka w długoletniej perspektywie ich życia, należy stwierdzić, że tak wysoki odsetek cesarskich cięć może zagrażać zdrowiu populacji i w przyszłości powodować ogromny wzrost kosztów opieki zdrowotnej. W celu opracowania programu naprawczego, Minister Zdrowia powołał zespół roboczy do spraw opracowania kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć pod przewodnictwem konsultanta krajowego prof. Stanisława Radowickiego. Zadaniem zespołu było analiza dotychczasowych rekomendacji w zakresie cięć cesarskich, opracowanie rozwiązań systemowych pozwalających w sposób istotny na zmniejszenie liczby cesarskich cięć i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż do dnia 30 grudnia 2015 r., kierunków działań w celu zmniejszenia liczby cesarskich cięć. Niestety, wyniki pracy zespołu nie zostały do tej pory przedstawione opinii publicznej.

Fundacja skierowała pismo do Ministra Zdrowia pytanie o wyniki prac zespołu roboczego. Odpowiedź MZ poniżej.

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia

 

Po kilku miesiącach oczekiwania na reakcje Ministra Zdrowia dotyczące raportu zespołu ekspertów zajmujących się kwestią wysokiego odsetka cesarskich cięć w Polsce wysyłamy kolejne pismo.

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wyników prac zespołu

sasakawa copy

sasakawa copy

konferencje2018.jpg

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe