Prawo do dokumentacji medycznej

Prowadzenie dokumentacji medycznej przez szpital stanowi jedno z instytucjonalnych gwarancji i praw, jest ono bowiem nierozłącznie związane z jakością i bezpieczeństwem świadczeń oferowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta mają prawo dostępu do dokumentacji na swój wniosek, przy czym nie jest konieczne podawanie celu/przyczyny takiego wniosku.

Dokumentację medyczną prowadzi się także w formie elektronicznej.

 

Dokumentacja medyczna dzieli się na indywidualną, odnoszącą się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń medycznych zakładu oraz zbiorczą, odnoszącą się do ogółu pacjentów, korzystających ze świadczeń zakładu (prowadzona jest w formie ksiąg, rejestrów, formularzy lub kartotek). Z kolei dokumentacja indywidualna dzieli się na dokumentację zewnętrzną (przeznaczoną dla pacjentów - stanowią ją np. różnego rodzaju skierowania na badania) i wewnętrzną (przeznaczoną dla potrzeb zakładu, np. historia choroby). Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej odnosi się zarówno do dokumentacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. A więc, zakład opieki zdrowotnej na każdy wniosek pacjenta ma obowiązek udostępnić jego indywidualną dokumentację wewnętrzną, przy czym koszty wykonania kopii ponosi pacjent.

 
 

Jakie przepisy prawa mówią o prawie do wglądu w dokumentację?

 
  • art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakłada na  podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych obowiązek udostępnienia dokumentacji pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta) na jego wniosek.
  • O prawie do wglądu w dokumentację medyczną stanowią również art. 18 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz art. 41 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
  • Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej udostępniania w zakładach opieki zdrowotnej określone są w art. 24 -30a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

PAMIĘTAJ! Poświadczenie nieprawdy w dokumencie przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu jest przestępstwem (art. 271 Kodeksu karnego). Jeśli zatem uważasz, że dokumentacja medyczna Twoja lub Twoje dziecka została sfałszowana, możesz zgłosić zawiadomienie do prokuratury.

 
 
 

 

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_szczecin_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe