Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej

Od kwietnia 2015 roku do kwietnia 2015 realizowałysmy projekt "Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej" finansowany z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Celem projektu było doprowadzenie do powstania w Ministerstwie Zdrowia interdyscyplinarnego Zespołu, który opracuje realny plan wdrażania Standardów Opieki Okołoporodowej, system monitorowania opieki w Polsce, a także przygotuje rekomendacje dla MZ dotyczące niezbędnych poprawek legislacyjnych oraz działań koniecznych do pełnego funkcjonowania SOO w Polsce. W projekcie zaplanowane były działania rzecznicze związane z powołaniem Zespołu, interwencyjne wobec sytuacji naruszeń praw kobiet w opiece okołoporodowej, a także przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej SOO.

Dlaczego reralizowałysmy ten projekt?

Od 2011 roku w Polsce obowiązuje Rozrządzenie Ministra Zdrowia „W sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem” (SOO) regulujące opiekę okołoporodową w Polsce. Rozporządzenie to oparte jest na prawach pacjenta, wzmacnia pozycje kobiety w systemie i wprowadza procedury medyczne oparte na medycynie opartej na dowodach naukowych. Z przeprowadzonego przez Fundację w 2012 r. monitoringu wynika, że w większości szpitali nie podejmuje się prób jego wdrażania, a decydenci w ochronie zdrowia nie wprowadzili żadnych systemów kontrolnych i monitoringowych. Standardy Opieki Okołoporodowej istniały tylko na papierze, a kobiety nie mogły korzystać z przysługujących im praw. Warunkiem koniecznym do poprawy opieki okołoporodowej w Polsce, jest doprowadzenie do realnego działania SOO. Barierą do wprowadzenia SOO jest brak kontroli ze strony decydentów, brak konsekwencji wobec placówek, które naruszają zapisy SOO, a także mała świadomość samych beneficjentek o przysługujących im prawach.

W ramach projektu odbyło się 35 spotkań z decydentami, opracowano analizę prawną dotyczącą kwestii powadzenia ciąży przez położna, wskazuje na konieczne zmiany legislacyjne, powołano Koalicję organizacji działających w obszarze zdrowia reprodukcyjnego, której celem jest działanie na rzecz wdrożenia SOO, do Koalicji przystąpiło 20 organizacji. Przeprowadzono monitoring dostępności do opieki ginekologicznej w ramach NFZ, który wykazał wiele nieprawidłowości związanych z informowaniem kobiet o przysługujących im świadczeniach w okresie ciąży, a także wskazał na zbyt długi czas oczekiwania na pierwszą wizytę u lekarza ginekologa. Przeprowadzono kampanie informacyjną dla kobiet, powstały animacje, infografiki i radiówki dotyczące zapisów SOO, powstało ponad 35 artykułów merytorycznych dla kobiet i personelu medycznego. Odbył się Tydzień Godnego Porodu, w całej Polsce w jednym tygodniu, w ponad 100 miejscach ok. 3000 osób wysłuchało wykładu/ prezentacji o SOO.

Co udało się osiągnąć?

Dzięki działaniom w projekcie został powołany Zespół w MZ, zawiązana została koalicja "Rodze - Mam Prawa", która podjęła ze sobą współpracę, zaopiniowano 4 akty prawne prawnych, wiele uwag Fundacji zostało przyjętych, nawiązano współpracę z lokalnymi aktywistami działającymi na rzecz kobiet i dzieci i wiele tysięcy kobiet dowiedziało się, jakie prawa przysługują im w opiece okołporodowej.

Z działań w projekcie skorzystali: kobiety, ich i ich bliskie osoby, urzędnicy MZ i NFZ, organizacje pozarządowe i lokalni aktywiści.

Dorobek naszego projektu

Analiza Prawna "Sprawowanie Opieki nad Kobietą w Ciąży Fizjologicznej"

Raport "Monitoring z dostępności do usług ginekologiczno - położniczych w ramach NFZ"

Kampania informacyjno - edukacyjna "Rodzę - Mam Prawa"

Spot 1

Spot 2

Radiówka 

Powstało wiele artykułów merytorycznych, kóre znajdziesz tu:

http://www.rodzicpoludzku.pl/Wiedza-o-porodzie

http://www.rodzicpoludzku.pl/Dla-kobiet

 


 

Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramch programu Obywatele dla Demokracji

 

banerEOG

 

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_rzeszow.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe