Nowy Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej

Z radością informujemy, że Standardy Opieki Okołoporodowej zostają! Nadal będą obowiązującym prawem – Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dokument został podpisany i opublikowany. Do tej pory były to standardy medyczne, a od 1 stycznia 2019 r. opiekę okołoporodową w Polsce będzie regulował standard organizacyjny opieki okołoporodowej (SOOO). 

 

W dużej mierze zapisy starego Rozporządzenia znalazły się w nowym - część z nich została doprecyzowana, pojawiły się także nowe zapisy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w nowym Standardzie i naszą ocenę.

 

Nowe zapisy SOOO +

- Standard reguluje sposób organizacji opieki okołoporodowej w Polsce. Część zapisów SOOO dotyczy także kobiet, których poród nie jest w pełni naturalny. Znajdują się tam zapisy dotyczące łagodzenia bólu porodowego, a także postępowania w sytuacjach szczególnie trudnych tj. poronienie, poród chorego lub martwego dziecka;

- zobowiązuje szpitale do monitorowania jakości opieki okołoporodowej z uwzględnieniem oceny satysfakcji kobiet;

- wprowadza zakaz działań marketingowych i reklamowych związanych z preparatami do początkowego żywienia niemowląt i przedmiotami służącymi do tego rodzaju karmienia. Zapis dotyczy zarówno szpitali, jak i przychodni;

- zobowiązuje osobę sprawującą opiekę nad kobietą w ciąży do przeprowadzenia badania przesiewowego dotyczącego wystąpienia ryzyka depresji w ciąży i depresji poporodowej. Lekarz lub położna będą mieli obowiązek zaproponować badanie i ewentualnie skierować do odpowiedniego specjalisty. To bardzo ważny zapis, ponieważ wiele kobiet przeżywa depresję, lecz boi się o tym mówić i cierpi w milczeniu. Dzięki temu zapisowi stan emocjonalny kobiety stanie się  tematem rozmowy;

- zachęca podmioty lecznicze do stworzenia możliwości wypełnienia dokumentacji medycznej, a także odbycia konsultacji anestezjologicznej przed porodem. Dzięki temu zapisowi skomplikowany i długi kwestionariusz będzie można wypełnić jeszcze zanim pojawią się skurcze porodowe;

- zobowiązuje personel medyczny – osoby sprawujące opiekę - do omówienia z kobietą jej planu porodu i zobowiązuje do przestrzegania go w miarę możliwości;

- kobieta będzie mogła spożywać posiłki za zgodą osoby sprawującej opiekę. To taki połowiczny sukces. Mamy jednak nadzieję, że większość szpitali zastosuje się do rekomendacji WHO zachęcającej do umożliwiania spożywania posiłków przez rodzące. Asekuracyjny zapis, ale uchyla drzwi;

- lekarz sprawujący opiekę w ciąży będzie miał obowiązek skierowania kobiety do położnej POZ na edukację przedporodową (na indywidualne przygotowanie lub do szkoły rodzenia). Fakt ten musi zostać odnotowany w dokumentacji medycznej. Dotychczas lekarze ignorowali to zobowiązanie, przez co kobiety nie wiedziały, że przysługuje im bezpłatna edukacja przedporodowa u położnej;

- do Standardu wpisany został zakres tematyczny, jaki powinna obejmować edukacja przedporodowa;

 - w nowy Standard wpisano częściowo zapisy z innych rozporządzeń tj.: łagodzenie bólu czy postępowanie w trakcie niepowodzeń położniczych, które na szczęście zmieniło swoją nazwę na „postępowanie w sytuacjach szczególnych tj.: poronienie, poród dziecka chorego lub martwego”;

- Standard bardzo mocno wspiera karmienie piersią - aktualnie jeden z najsłabszych obszarów opieki okołoporodowej. Mleko modyfikowane będzie wydawane za zgodą lekarza lub na prośbę matki. Liczymy na to, że ukróci to praktykę dokarmiania dzieci mieszanką bez wiedzy i zgody rodziców - co jest częstą praktyką w szpitalach;

- promocję karmienia piersią rozpoczyna się poprzez edukację już na etapie ciąży, a potem prowadzi dalej prowadząc instruktaże dotyczące pozycji do karmienia, prawidłowego przystawienia do piersi, ręcznego odciągania pokarmu;

- dzieciom przedwcześnie urodzonym lub w sytuacjach, w których matka nie może nakarmić dziecka swoim mlekiem, zaleca się podawanie mleka z banku mleka. Liczymy na to, że wkrótce powstaną nowe banki mleka, które zagwarantują wszystkim dzieciom dostęp do mleka kobiecego;

- zobowiązuje się szpitale do posiadania sprzętu do odciągania pokarmu – ten zapis będzie jednak obowiązywał od stycznia 2022 r. Tyle czasu mają szpitale na zakup potrzebnego sprzętu.

 

Nowe zapisy SOO –

- Standard, choć reguluje kwestię znieczuleń podczas porodu, tak naprawdę nie gwarantuje dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego (zzo). Ta sytuacja nie uległa zmianie;

- wprowadzono zapis dotyczący porodów poza szpitalem, który zobowiązuje położne/lekarzy do podpisania porozumienia ze szpitalem obejmującego tryb i warunki przekazania kobiety i jej dziecka. W naszej opinii może mieć to negatywny wpływ na sytuację zdrowotną kobiety np.: konieczność pojechania do szpitala, z którym położna ma podpisaną umowę, a nie najbliższego miejscu zamieszkania. Każdy szpital ma obowiązek przyjęcia pacjentki w sytuacji zagrożenia życia, nie musi tego regulować żadne porozumienie. Dodatkowo ten zapis ogranicza prawo wyboru placówki, które zagwarantowane jest w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

- w części regulującej postępowanie w sytuacjach szczególnych znajduje się zapis, który w naszej opinii jest dużo gorszy niż poprzedni, który gwarantował kobietom doświadczającym trudnej sytuacji niekontaktowanie się z matkami, które urodziły zdrowe dziecko. Teraz ten zapis zależny jest od możliwości organizacyjnych szpitala;

- nie podoba się nam, że z Rozporządzenia zniknęły zapisy, które znajdowały się w projekcie Rozporządzenia przedstawionym do konsultacji społecznych. Nie bardzo rozumiemy, dlaczego i w czyim interesie nastąpiła ta zmiana. Propozycje zapisów zobowiązywały kierowników placówek do zapoznawania swoich pracowników z zapisami Standardu, do organizacji szkoleń i paneli edukacyjnych. Kierownik placówki był zobowiązany do opracowania planu wdrażania Standardu. W naszej opinii był to bardzo ważny postulat zgłaszany przez Fundację od wielu lat. Podczas prac zespołu ds. opracowywania projektu Standardu, członkowie zespołu wielokrotnie podkreślali kwestie wdrażania Standardu i szkoleń pracowników. 

Co dalej?

Dalej stoimy na stanowisku, że przeprowadzona zmiana może być groźna dla praw kobiet w opiece okołoporodowej, ponieważ wprowadzony standard organizacyjny co prawda jest obowiązującym powszechnie prawem i będzie obowiązywał we wszystkich szpitalach, zawiera jednak elementy postępowania medycznego. Nie podoba nam ten sposób stanowienia prawa. Uważamy, że zmiana była bezzasadna. Dalej będziemy pilnować realizacji praw kobiet i walczyć o jak najszybsze ich wdrożenie.

Tak jak poprzednio będziemy postulować do Ministra o to, by czuł się odpowiedziany za wdrażanie nowego prawa, by przeznaczył środki na szkolenie personelu, a także, co naszym zdaniem niezwykle ważne, zajął się kwestią norm zatrudnienia, monitorowaniem jakości opieki, zagwarantowaniem kobietom zzo.

sasakawa copy

sasakawa copy

http://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/grafika/konfa_rzeszow.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

baza porodowek

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe