Wyślij list do decydentów

8 czerwca przez cały dzień kobiety i położne ślą listy do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W Polsce ma zmienić się organizacja opieki okołoporodowej. Zapisy Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC), planowane zmiany w Ustawie o POZ mogą wpłynąć na możliwość swobodnego wyboru osoby prowadzącej ciążę, wyboru położnej, a także na samodzielność i autonomie zawodu tego zawodu. Decydenci poprawiają opiekę okołoporodową bez pytania o to co trzeba naprawdę zmienić.  

Proponowane zmiany budzą ogromne kontrowersje w środowisku położnych, organizacji pozarządowych, a także samych kobiet dlatego stworzyła się akcja „Kobiety i Położne. Razem”

Wspólnie z przedstawicielkami Koalicji „Rodzę- Mam Prawa” wysyłałyśmy listy do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją, że nam kobietom i położnym nie podobają się propozycje zmian w Ustawie o POZ, a także zapisy dotyczące KOC.

Kobiety i Położne chcą mieć wpływ na tworzenie prawa w Polsce!

 

List do decydentów

Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do Koordynowanej Opieki nad kobietą w Ciąży

Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie Koordynowanej Opieki mad Kobietą w Ciąży (KOC).

„Skoordynowana, nie znaczy narzucona”

 

W związku z ogłoszonym przez Prezesa NFZ zarządzeniem przedstawiamy komentarz Fundacji o wprowadzonym pilotażowo projekcie KOC. Bardzo cieszy nas fakt, że NFZ podejmuje inicjatywę związaną z poprawą opieki nad kobietą w ciąży i porodzie, a także obniżeniem wysokiej medykalizacji ciąży i porodu. NFZ jako płatnik ma bowiem niebagatelny wpływ na jakość opieki okołoporodowej. W proponowanym Zarządzeniu Prezesa NFZ  znajduje się jednak wiele zapisów budzących nasz – Fundacji Rodzić po Ludzku - ogromny niepokój. 

Zwracamy uwagę, że w proces tworzenia projektów zmiany powinny być włączone wszystkie środowiska, których on dotyczy - w tym przypadku osoby indywidualne, inicjatywy oraz organizacje zaangażowane  w opiekę nad matką i dzieckiem. Pozwala to uniknąć wielu nieporozumień, a także realnie odpowiadać na potrzeby beneficjentów projektu. Zgodnie z zaleceniem WHO „Ocena technologii powinna być dokonywana międzydyscyplinarnie przez osoby, które jej używają, a także epidemiologów, naukowców i autorytety w zakresie zdrowia. Kobiety, wobec których są one stosowane, powinny uczestniczyć w ich planowaniu, a także ocenie i rozpowszechnianiu rezultatów. Ocena zastosowanych środków powinna być przekazana przede wszystkim osobom związanym z badaniami a także do środowisk, w których te badania były prowadzone.” ( Fortaleza, Brazylia, Kwiecień 1985)

Uważamy, że na tym etapie NFZ powinien przede wszystkim podjąć dialog z przedstawicielami różnych środowisk wymienionych powyżej, aby skoordynowana opieka rzeczywiście odpowiadała na potrzeby kobiet, a także realnie poprawiła opiekę okołoporodową w Polsce. 

W naszej opinii Zarządzenie to wymaga jeszcze:

- Określenia norm zatrudnienia położnych w zależności od liczby porodów w szpitalu. Nie przyjmujemy do wiadomości ograniczeń legislacyjnych. Prawo można i należy zmieniać! Kwestia norm zatrudnienia położnych może być jednym z najważniejszych kryteriów mogących mieć wpływ na poprawę lub pogorszenie poziomu opieki. Zwracamy uwagę, że położne w średnich szpitalach od wielu lat informują, że pracują na granicy bezpieczeństwa medycznego. Zbyt ogólne wytyczne dotyczące kwestii organizacyjnych w Zarządzeniu mogą de facto wpłynąć na samodzielność położnych, a także bezpieczeństwo medyczne. Hierarchiczny układ jaki w wielu miejscach wciąż panuje, może negatywnie wpłynąć pozycję i autonomię zawodu położnej. Oczekujemy, by w tej sprawie podjąć pilne rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. W naszej opinii jest to sprawa priorytetowa! Zaproponowany projekt w znaczący sposób wpłynie na organizację pracy w opiece okołoporodowej i tym samym na sytuację kobiet w ciąży i ich dzieci, dlatego uważamy, że w pierwszej kolejności należy uporządkowywać i dostosowywać inne akty prawne, a nie pozwalać na kontynuację niedociągnięć systemowych. Autonomiczna położna w życiu kobiety w ciąży pełni niezwykle ważną funkcję, chcemy mieć zatem do niej dostęp, a także gwarancję, że nie będzie zbyt obciążona i przepracowana, ponieważ wpłynie to na jakość świadczonych przez nich usług.

- Znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: Jak zagwarantowany jest dostęp do położnej? Chcemy znać maksymalny czas oczekiwania na wizytę u położnej?

- Zweryfikowania zapisu dot. gratyfikacji finansowej dla szpitali realizujących zapisy Standarów Opieki Okołoporodowych. Ten zapis może w największym stopniu wpłynąć na poprawę opieki okołoporodowej pod warunkiem, że ocena konsumencka zostanie rzetelnie przeprowadzona. Dołączona do Zarządzenia ankieta wymaga znaczących poprawek! Do dziś nie jest znana metodologia badania.

- Doprecyzowania wymaga oczekiwany rezultat „poprawy opieki”- co on oznacza, jakie wskaźniki będą brane pod uwagę?

- Istotne wydaje się  również pytanie, na jakie potrzeby kobiet odpowiada to Zarządzenie, co ma się zmienić? Czego oczekują kobiety od opieki skoordynowanej? Czy przeprowadzono w tym zakresie jakieś badania?

- W Zarządzeniu Prezesa NFZ zapisane jest monitorowanie parametrów jakościowych, które zostały opracowane przez ekspertów w dziedzinach położnictwa i ginekologii. Uważamy, że w tym zakresie warto jeszcze  popracować z innymi środowiskami zainteresowanymi kwestią opieki nad matką i dzieckiem.

- Nie zgadzamy się na gratyfikację finansową w zależności od osiągniętych wskaźników cesarskich cięć. Proponowane rozwiązanie jest w naszej opinii realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia kobiet i dzieci, a także postrzegamy je jako wysoko nieetyczne! Chcemy także dowiedzieć się, kto i na jakiej podstawie wyliczył wskaźniki cesarskich cięć dla szpitali I i II stopnia referencyjności 25%, a dla III – 40%. Uważamy, że tak ważne założenia powinny być podane do publicznej wiadomości.

- W zawiązku z zastosowaniem kryterium 600+ (Do projektu mogą przystąpić szpitale, w których w poprzednim roku kalendarzowym odbyło się 600 porodów) nie wiemy, jak wpłynie to na kwestię dostępności do opieki w Polsce, jak będzie wyglądała ta sytuacja w przyszłości w poszczególnych województwach – prosimy o odpowiedź na to pytanie.

- Jaka powinna być maksymalna odległość między szpitalem położniczym a miejscem zamieszkania kobiety rodzącej? Informacja ta jest niezwykle istotna ze względu na bezpieczeństwo medyczne kobiet rodzących i ich dzieci.

- Zastanowienia wymaga kwestia obłożenia szpitali, które pozostaną w systemie KOC. Czy nie zwiększy to zatłoczenia w szpitalach i nie wymusi powrotu do wieloosobowych sal porodowych?

- Postulujemy, by warunkiem przystąpienia do KOC było zagwarantowanie pojedynczych sal porodowych. W naszej opinii jest to standard gwarantujący poszanowanie praw człowieka.

- Z informacji przedstawionych przez NFZ na spotkaniach wynika, że kobieta będzie miała prawo do zmiany placówki w zależności od potrzeb. Ile razy będzie mogła to zrobić? Zwracamy uwagę, że w pierwszej kolejności to kobieta powinna wybierać osobę do prowadzenia ciąży, z którą czuje się bezpieczna, kwestia wyboru szpitala pojawia się wiele miesięcy później i może okazać się, że wybrana placówka nie jest objęta umową.  Bardzo często dopiero po ukończeniu szkoły rodzenia/edukacji przedporodowej prowadzonej przez położną kobiety wybierają odpowiednie dla siebie miejsce do rodzenia. Po porodzie natomiast chcą wrócić do „swojej położnej”, która wesprze ją w pierwszych tygodniach macierzyństwa. Czy taki wariant, w którym kobieta kilkukrotnie zmienia podmioty jest możliwy? Czym takie postępowanie skutkuje dla kobiety, a czym dla placówek?

- Istotna dla nas jest odpowiedź, jak długo ma trwać pilotaż, a także, jaki czas przeznaczony jest na ewaluacje pilotażu? Niedopuszczalne jest, by projekt ten zaczął obowiązywać w Polsce przed upływem 19 miesięcy. (13 miesięcy pilotaż- informacje uzyskane podczas potkania z Dyrektorem NFZ W. Zawalskim + 6 miesięcy analiza pilotażu, czas na wprowadzenie poprawek lub dodatkowe ekspertyzy). Oczekujemy gwarancji czasowych zapisanych w Zarządzeniu Prezesa NFZ.

Oczekujemy odpowiedzi na powyższe pytania oraz dalszych rozmów, a także kontynuacji prac nad zmianami w Zarządzeniu Prezesa NFZ, aby rzeczywiście kobieta miała dostęp do opieki skoordynowanej, która zapewnia jej ciągłość opieki, by komunikacja między różnymi specjalistami była sprawna. 

Zaproponowany projekt jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac nad poprawą opieki okołoporodowej w Polsce, wymaga on jeszcze wiele poprawek, a przede wszystkim odpowiedzi na wiele pytań ze strony NFZ.

 

 

Joanna Pietrusiewicz

Prezeska Zarządu

Fundacji Rodzić po Ludzku

 

Drodzy, za chwilę ostatni z nas, na ostatnią chwilę rozliczać będą swoje Pity. Prosimy, pamiętajcie o przekazaniu 1% podatku na OPP. A najchętniej - na naszą Fundację

Prosimy, zaangażuj się. Twoja aktywność nie tylko wzmacnia nasze działania, ale przede wszystkim poprawia jakość kolejnego porodu - Twojego, Twojej przyjaciółki, siostry, żony...

Fundacja Rodzić po Ludzku potrzebuje pieniędzy. Niezależnie od tego, co robimy, zawsze staramy się robić więcej. Bo wciąż potrzebne jest więcej, aby porody w Polsce były godne i po ludzku. Dołącz swój 1% do naszych starań.

Czytaj więcej: Drodzy, za chwilę ostatni z nas, na ostatnią chwilę rozliczać będą swoje Pity. Prosimy,...

Fundacja Rodzić po Ludzku otrzymała nagrodę Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Award)

26 kwietnia otrzymałyśmy informację o przyznaniu  prestiżowej nagrody Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (United Nations Population Award). Wyróżnienie to przyznaje się organizacjom lub osobom indywidualnym za wyjątkowe działania na rzecz promocji w obszarze kwestii społecznych i ludnościowych. 

Nagroda dla Fundacji jest pierwszą w historii przyznaną naszemu krajowi. Polska jest też pierwszym krajem Europy Środkowej i Wschodniej, który otrzymał nagrodę od początku jej istnienia, czyli od roku 1983.

Ceremonia wręczenia nagród z rąk Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych odbędzie się w siedzibie Organizacji w Nowym Jorku 23 czerwca. 

Bardzo cieszymy się z wyróżnienia i doceniania naszej dwudziestoletniej  działalności na rzecz kobiet!

Komunikat

 UNFPA

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

 

My, kobiety z Fundacji Rodzić po Ludzku pragniemy wyrazić sprzeciw wobec proponowanych zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Stoimy na stanowisku, że wszelkie zmiany ustawodawcze powinny być dokonywane w zgodzie ze współczesną wiedzą i poszanowaniem prawa tak, aby mogły chronić życie i zdrowie kobiet.

Czytaj więcej: Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Akcja "Mama w Ruchu"

O co cały ten szum?

Akcja "Mama w Ruchu" jest dedykowana wszystkim Mamom. Ma na celu promocję aktywności fizycznej Kobiet w Ciąży i Mam. Zachęca do zmiany trybu życia na bardziej zdrowy i sportowy. Pokazuje, w jaki sposób Mamy mogą znaleźć czas na sport i jak mogą ćwiczyć wspólnie z dzieckiem. Akcja będzie również zachęcała Tatusiów do pomocy Mamom w znalezieniu czasu dla siebie.

Czytaj więcej: Akcja "Mama w Ruchu"

Dzień Otwarty w Fundacji

Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku Dzień Otwarty w Fundacji!
Spotykamy się w ramach Tygodnia Douli w Polsce!

 

Czytaj więcej: Dzień Otwarty w Fundacji

Tydzień Godnego Porodu 7-13.03 - czyli ogólnopolski cykl spotkań dla kobiet. Sprawdź, czy był w Twoim mieście!

W ciągu jednego marcowego tygodnia (7-13.03.2016) wspólnie z ponad 80 lokalnymi organizatorkami stworzyłyśmy ogólnopolski cykl spotkań lokalnych w ramach kampanii "Rodzę - Mam prawa". Lokalne liderki przedstawiły podstawowe zapisy Standardów Opieki Okołoporodowej, opowiedziały, jakie przysługują prawa w okresie ciąży, porodu i połogu. Zobaczyć można było animacje, filmy, wziąć udział w różnych warsztatach, zadać liczne pytania. W tym czasie wszyscy mówili tylko o prawach kobiet!

tgp link fb

Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, wymienialiśmy doświadczeniami i podnosiliśmy swoją świadomość w zakresie przysługujących nam praw. Liczymy na to, że wyszłyście z lokalnych spotkań zainspirowane, wzmocnione i lepiej przygotowane na przyjęcie dziecka.

Informacja prasowa (KLIK)

Lista miejscowości, w których odbyły się spotkania (tu znajdziecie linki do wszystkich lokalnych wydarzeń, plik będziemy aktualizować na bieżąco KLIK)  
1    Białystok        
2    Bielsko-Biała               
3    Buk                    
4    Bydgoszcz         
5    Cieszyn               
6    Częstochowa       
7     Gniezno       
8    Haarlem (Holandia)       
9    Iława        
10    Józefów (k. Warszawy)        
11    Katowice         
12    Konin        
13    Kraków             
14    Trójmiasto
15    Krosno             
16    Leszno               
17    Lidzbark Warmiński    
18    Łódź                 
19    Międzychód        
20    Mosina               
21    Oborniki Wielkopolskie       
22    Olsztyn              
23    Opole       
24    Ostrów Wielkoposki      
25    Otwock        
26    Piaseczno                                        
27    Piekary Śląskie      
28    Poznań             
29    Puławy        
30    Radom        
31    Radymno           
32    Ruda Śląska         
33    Rybnik               
34    Rybnik Kamień       
35    Rzeszów       
36    Siedlce            
37    Słupca                
38    Słupsk                
39    Sochaczew           
40    Sosnowiec         
41    Stargard       
42    Starogard Gdańsk     
43    Suwałki       
44    Szczecin          
45    Śrem              
46    Tarnów             
47    Wadowice        
48    Warszawa       
49    Wołomin       
50    Wrocław            
51    Wronki          
52    Września        
53    Zielona Góra    
54    Zielonka   
55    Żory              
  

naklejka do uzytku                           

Chcesz się z nami rozwijać? Mamy dobrą wiadomość - plan konferencji oraz kursów i szkoleń jest już dostępny.

W tym roku konferencje organizujemy pod hasłem: „Teraz położne! - wyzwania i możliwości dla zawodu”. Ich motywem przewodnim będzie zainspirowanie do zmian, zgodnie z nowymi wytycznymi. Odwiedzimy pięć miast w Polsce.

Wszystkie tegoroczne konferencje są BEZPŁATNE. Sprawdź, gdzie się pojawimy i kiedy.
Szczegółowe informacje o programie, harmonogramie i zapisach znajdziesz tutaj.
 
Zapraszamy - rezerwujcie już terminy i pilnujcie daty rozpoczęcia rekrutacji!
 
 
Gotowa jest również oferta otwartych kursów dokształcających organizowanych w siedzibie Fundacji w 2016 roku. Wśród tematów znajdują się zarówno te najbardziej popularne i przez Was wybierane, jak i dwie nowości.
Proponujemy też szkolenia zamknięte - dla konkretnych grup odbiorców np. szpitali, z mozliwością organizacji w siedzibie beneficjenta.
Harmonogram kursów, propozycje szkoleń wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdziesz tutaj.
 
Zapraszamy do zapisów już teraz!

Działasz lokalnie? Zorganizuj z nami spotkanie w ramach Tygodnia Godnego Porodu!

W ciągu jednego marcowego tygodnia (7-13.03.2016) wspólnie z Wami chcemy stworzyć ogólnopolski cykl spotkań lokalnych w ramach kampanii "Rodzę - Mam prawa". Niech w tym czasie wszyscy mówią tylko o prawach kobiet! Spotykajmy się, rozmawiajmy, wymieniajmy doświadczeniami i podnośmy swoją świadomość w zakresie przysługujących nam praw.  Niech Facebook rozgrzeje się do czerwoności od naszych zdjęć, a strony internetowe padają od ilości wejść. A przede wszystkim niech kobiety przygotowujące się do porodu wyjdą z lokalnych spotkań zainspirowane, wzmocnione i lepiej przygotowane na przyjęcie dziecka.

Jeśli działasz lokalnie, prowadzisz klub mam, jesteś położną, doulą lub po prostu kobietą (mężczyzną), która/y chce zorganizować spotkanie dla kobiet w okresie okołoporodowym, napisz do nas!

Wyślij wypełniony formularz zgłoszeniowy na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (zapoznaj się wcześniej z regulaminem). Dostaniesz od nas wszelkie potrzebne informacje oraz  materiały do poprowadzenia i promocji swojego wydarzenia. Poznamy się i porozmawiamy, zdalnie pomożemy w organizacji spotkania. Przyjmiemy Cię do grona osób, którym po drodze z ideą rodzenia po ludzku. Niech będzie nas coraz więcej!
                 
Zorganizuj spotkanie w swoim mieście. Wydarzenie może trwać dzień, dwa lub dłużej – zależy to wyłącznie od Ciebie. Ważne, by odbyło się podczas Tygodnia Godnego Porodu (07-13.03.2016) Na zgłoszenia czekamy do 15.02.2016. Uprzedzamy, że zgłoszenia, które otrzymamy po tym terminie, nie zostaną przyjęte.

Tydzień Godnego Porodu to inicjatywa w ramach kampanii „Rodzę – Mam prawa”. Robimy ją, ponieważ chcemy, żeby kobiety w Polsce wiedziały, że wg prawa mogą rodzić w zgodzie z własnymi potrzebami.

Czekamy na Was!

TGPa

Ambasadorką kampanii jest Celina Szwinta, położna i podróżniczka, współautorka bloga www.coztegozedaleko.pl

Patronatem honorowym objęli kampanię Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

Patronaty medialne: magazyn Dziecko oraz Tygodnik Powszechny.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe