Pismo do Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące podjęcia interwencji w sytuacjach izolacji dziecka od matki oraz odpłatności za wykonanie testu PCR u osób towarzyszących w porodzie

W nawiązaniu do pisma z dnia 21 maja 2020 r. o sygn. RzPP-DSD.420.59.2020.MR Fundacja przesyła informacje o kolejnym podmiocie stosującym praktykę̨ separowania dzieci od matek do czasu uzyskania wyniku testu dotyczącego zakażenia koronawirusem - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź).

W artykule prasowym, który ukazał się w Tygodniku Łódź Pani Monika Kraska wskazała dziennikarce, iż do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 została oddzielona od swojego dziecka, a poza nią jednocześnie w izolatorium znalazły się dwie inne kobiety (link do artykułu). Pomimo finalnie negatywnego wyniku przedmiotowego testu, nie mogła zobaczyć swojego dziecka przez dwa dni. Kobieta nie przejawiała żadnych objawów  infekcji i do rozdzielenia doszło “profilaktycznie”. Taka praktyka Instytutu  w naszej opinii potencjalnie narusza prawa pacjenta, nie ma podstaw naukowych i wpływa negatywnie na zdrowie pacjentów. 

Pozostając w temacie separacji matek od dzieci chcemy również zapytać, jakie działania podjął Pan Rzecznik względem wskazanych przez nas w piśmie z dnia 8 czerwca 2020 r. szpitali? Czy zrezygnowały one ze stosowania tych praktyk? Jakie było stanowisko w tym względzie Krajowej Konsultant ds. Neonatologii prof. dr hab. Ewy Helwich? Czy zostało ono sformułowane na piśmie, a jeśli tak czy możemy poprosić o przesłanie go nam do wiadomości?

Odnosząc się do chaosu informacyjnego dotyczącego zaleceń w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych, zwracamy się z pytaniem jakie działania Pan Rzecznik podjął w tej sprawie? W załączeniu przesyłam zalecenia Konsultantów Krajowych ds. ginekologii i położnictwa oraz perinatologii z dn. 22 maja b.r. Przesyłam także zalecenia zamieszczone na stronach szpitali dokumentujące fakt ogromnego zamieszania w tym obszarze. Oceniamy to krytycznie, bowiem za niedopuszczalne uważamy wprowadzanie przez Ministerstwo Zdrowia opinii publicznej w błąd.

 - https://www.uskwb.pl/pl_PL/przyjecie-do-porodu-2.html 

http://www.falkiewicza.internetdsl.pl/porody_rodzinne.htm  

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen?fbclid=IwAR1dnDlmvGxRpqhShomSO66-1xGYvnX5oouF1IH9q_-tjAh3kMqsmzc5XJ0 

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na 

zmiany!

tort

W najnowszych zaleceniach dotyczących porodu rodzinnego Krajowi Konsultanci d/s ginekologii i położnictwa oraz perinatologii zrezygnowali  z zalecenia przeprowadzania u osoby towarzyszącej kobiecie w porodzie testu PCR, którego koszt osoba taka miałaby pokryć we własnym zakresie. Zalecenia te, do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 

Wobec powyższego, zwracamy się do Pana z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii z Ministerstwem Zdrowia i o zobowiązanie Ministerstwa do ich publikacji, bowiem jest to bez wątpienia kluczowe dla wielu pacjentek oddziałów położniczych w Polsce i ewidentne niedostatki informacyjne w tym zakresie stanowią potencjalne zbiorowe naruszenie praw pacjentów. Prosimy także o zobowiązanie kierowników placówek medycznych do publikowania aktualnych zaleceń oraz informacji o sytuacji w poszczególnych placówkach, czy są w nich dostępne porody rodzinne, a jeśli nie jakie są tego przyczyny.

Ponadto, pragnę Panu wskazać listę placówek medycznych, które nadal wymagają od ojca dziecka samodzielnego opłacenia testu PCR, jako warunku koniecznego uczestnictwa w porodzie rodzinnym. Jako że wyniki tego testu zachowują ważność przez 5 dni od momentu jego pobrania, uczestnictwo w porodzie drogami natury wiąże się w tym wypadku z wysokimi kosztami, a jak wiadomo cechą immanentną porodu jest jego nieprzewidywalność.

Z wymogu wykonania testu przesiewowego w kierunku COVID-19 wciąż nie zrezygnowały następujące szpitale:

1. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

2. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny ul. Polna w Poznaniu

3. Szpital im. Św. Rodziny w Poznaniu

4. Szpital Św Rodziny w Warszawie (jedynie w sytuacji gdy pacjentka przebywa przed porodem na Oddziale Patologii Ciąży)

5. Klinika Położnictwa i Perinatologii WUM w Poznaniu

6. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

7. Szpital Miejski w Żorach

8. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

9. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

10. Szpital Powiatowy w Kartuzach im dr A. Majkowskiego

11. Salve Łódź w Łodzi

12. Specjalistyczny Szpital w Brzezinach

13. Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

14. Średzki Szpital Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej

15. Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska w Katowicach

16. Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w  Zgorzelcu

17. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

18. Szpital Miejski w Olsztynie

19. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zdrojach w Szczecinie

20. Szpital Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

21. Szpital im. Św Aleksandra w Kielcach

22. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

23. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

24. Szpital Raciborska w Katowicach

25. Szpital Powiatowy w Piszu

26. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

 

Powyższe dane zostały nam przekazane przez kobiety w ciąży, które pragną zachować anonimowość.

Jako Fundacja stoimy na stanowisku, że wymaganie wykonania przez ojca dziecka odpłatnych testów w kierunku COVID-19 jest dyskryminujące względem rodziców gorzej sytuowanych i stoi w sprzeczności z treścią art 32 Konstytucji RP w myśl którego: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Pragniemy wyraźnie podkreślić, że w naszym przekonaniu obecność osoby towarzyszącej w porodzie jest prawem przysługującym każdej kobiecie na gruncie ustawy o prawach pacjenta i powołaniu Rzecznika Praw Pacjenta uzupełnionej o przepisy Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej w Polsce, a więc skorzystanie z niego, nie może być uzależnione od wniesienia opłaty! Powoduje to poczucie krzywdy u części rodzin, które nie są w stanie sprostać takim wymogom finansowym. Zdajemy sobie sprawę, że epidemia wymusza opracowanie procedur bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawa pacjenta mogą zostać ograniczone. Uważamy jednak że kryterium tych ograniczeń nie może być zamożność, bowiem szczególnie niepokojącą praktyką jest, gdy dostęp do powszechnie obowiązującego prawa zostaje ograniczony do elitarnej grupy osób najbogatszych. Uważamy także, że w sytuacji w której kierownik placówki dopuścił możliwość porodów rodzinnych w swojej placówce, to powinny one być objęte powszechnym ubezpieczeniem. 

Wobec powyższego, liczymy na szybką odpowiedź z Pana strony i nade wszystko na podjęcie stosownych interwencji. Każdego dnia kolejne rodziny doświadczają nieprawidłowości, dlatego też liczymy na to że potraktuje te kwestie priorytetowo.

Pismo do Rzecznika Praw Pacjenta - 10.07.2020 r.