Na straży Waszych praw

Od ponad czterech lat obowiązują w Polsce Standardy Opieki Okołoporodowej. Ten obszerny dokument (w randze Rozporządzenia Ministra Zdrowia) określa, do czego ma prawo kobieta i jakie procedury obowiązują opiekujący się nią personel medyczny.

 

Zgodnie z nimi każda kobieta ma prawo m.in. do edukacji przedporodowej, opieki położnej środowiskowej, korzystania z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, picia w trakcie porodu, wyboru dogodnej pozycji do parcia. Ponadto osobą sprawującą opiekę nad ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem może być położna, która ma ustawowe kompetencje do sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej.

 

Pomimo tego, że Rozporządzenie jest standardem medycznym o charakterze normatywnym i stanowi część systemu powszechnie obowiązującego prawa, nie jest traktowane przez większość szpitali jako obowiązujące. Z przeprowadzonego przez Fundację w 2012 r. monitoringu wynika, że w większości szpitali nie podejmuje się nawet prób jego wprowadzania. Decydenci w służbie zdrowia (MZ, NFZ) nie stworzyli żadnego systemu kontroli wdrażania standardów i rozliczania osób odpowiedzialnych (dyrektorów, ordynatorów) za ich funkcjonowanie w placówkach.

 


Zdiagnozowane wówczas bariery istnieją do dziś, co potwierdzają przesyłane do Fundacji listy od kobiet, a także komentarze na prowadzonym przez nas portalu www.GdzieRodzic.info. Nadal poszczególne zapisy Standardów Opieki Okołoporodowej nie są znane zarówno wśród personelu, jak i wśród kobiet. Przestarzała wiedza, rutyna, niechęć do zmian dużej części personelu skutecznie uniemożliwia wdrożenie nowoczesnych procedur.

 


Ciąża i poród prowadzone przez położne są uważane za najbezpieczniejsze dla rodzących. Położna jest strażniczką fizjologii, specjalistką wykształconą w tym zakresie w ramach studiów na Akademii Medycznej. W Wielkiej Brytanii, a także w krajach skandynawskich, gdzie opieka okołoporodowa jest na wysokim poziomie, kluczową rolę w opiece nad kobietą w ciąży fizjologicznej odgrywa położna, której zawód jest tam w pełni samodzielny. Zapisy Standardów pozwalają na pełnienie podobnej roli położnym w Polsce. Niestety - brak ujęcia tego przez NFZ w koszyku świadczeń gwarantowanych uniemożliwia funkcjonowanie tego w praktyce. Skutkuje to jednym z najwyższych wskaźników medykalizacji porodów w Europie (m.in. wysoki odsetek cc, nacięć krocza i indukcji porodu). Ponadto prowadzenie ciąży wyłącznie przez lekarzy wydłuża czas oczekiwania na wizytę. Z listów od kobiet wiemy, że w mniejszych miejscowościach istnieje ograniczenie dostępności do tych usług, czasem na wizytę kobieta musi czekać nawet 3 miesiące. Wiele kobiet zmuszonych jest więc do korzystania z prywatnej opieki medycznej, zwłaszcza, że pierwsza wizyta musi się odbyć najpóźniej w 10. tygodniu, aby móc ubiegać się o zasiłek, tzw. becikowe. Z badań Instytutu Matki i Dziecka wynika, iż w 2012r. prawie 44% ciąż prowadzono w gabinetach prywatnych.

 


Co robimy aktualnie?

Realizujemy Projekt "Na straży praw kobiet w opiece okołoporodowej"

- kontynuujemy nasze prace w zespole ds monitorowania i opracowywania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce w Ministerstwie Zdrowia.

- zbieramy dane od szpitali o tym jakie procedury panują w ich placówkach w trakcie porodu i pobytu kobiety z dzieckiem na oddziale położniczym. Na podstawie tych danych opracujemy wkrótce raport.


 

Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 2015 logo FIO v1