Program Rodzina 500 plus

Celem rządowego programu "Rodzina 500 Plus" jest pomoc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Zgodnie z założeniami programu, wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu, poza poprawą sytuacji polskich rodzin, ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności.Kto będzie mógł skorzystać z programu?
Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:
- dziecko własne
- dziecko małżonka
- dziecko przysposobione (adoptowane)
- dziecko znajdujące się pod opieką prawną
do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

Świadczenie będą mogli pobierać:
- rodzice
- jeden rodzic
- opiekunowie prawni
- faktyczni opiekunowie

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:
- każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny
- pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł
- pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne (tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).


W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o:
- wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
- wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,
- przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
- przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.


Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:
- dziecko jest w związku małżeńskim
- dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
- dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko na dziecko
- przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).


Od kiedy?
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program "Rodzina 500 plus" wejdzie w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Program może jednak ruszyć później niż 1 kwietnia, ale w takim przypadku osoby, które nabędą uprawnienia do świadczenia otrzymają je z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. Wnioski za pierwszy okres funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r. Wnioski złożone do 30 czerwca 2016 będą dawały prawo do nabycia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia, natomiast dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia będzie ustalane począwszy od miesiąca, w którym wypłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.
Docelowo prawo do świadczeń przyznawane będzie na okres od 1 października do 30 września roku następnego.


W przypadku jakichkolwiek zmian (dochodów, liczby członków rodziny) osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku będą miały obowiązek powiadomić o tym właściwy organ w terminie do 14 dni.

Wypłaty świadczeń będą następowały co miesiąc najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują.

Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku na kolejny okres będzie można składać do 1 września danego roku. Wnioski o świadczenie będzie można składać do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat.
Gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Środki będą zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem. W przypadku, gdy opieka będzie ustanowiona na równych prawach zasiłek otrzyma osoba, która pierwsza złoży wniosek.


Gdzie należy złożyć wniosek?
Dokumenty będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie. Tam też można uzyskać więcej informacji na temat samego programu.


Co należy dołączyć do wniosku?
- Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
- Zaświadczenia o innych dochodach.
- Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
- Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko.


Wzór wniosku
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko jest bezpłatny!Więcej o Programie „ Rodzina 500 plus” znajdziesz tu:(klik)


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOGbanerEOG

 

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe