Ustawa "Za życiem"

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Przewiduje ona m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.
Zgodnie z ustawą, wsparcie dla rodzin oraz kobiet w ciąży będzie realizowane m.in. przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających, do diagnostyki prenatalnej oraz poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej.


Ponadto uprawnienia na rzecz kobiet w ciąży i dziecka mają obejmować w szczególności: wsparcie psychologiczne, rehabilitację leczniczą, zaopatrzenie w wyroby medyczne, opiekę paliatywną i hospicyjną, poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.


Rodzina (zgodnie z ustawą oznacza ona odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci) będzie uprawniona do poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Koordynacja dostępnej pomocy, o której mówi ustawa, ma polegać na:
- opracowywaniu wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
- występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu rodziny, na ich żądanie, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia;
Koordynacja wsparcia podejmowana będzie przez asystenta rodziny na wniosek rodziny złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej. Koordynacja finansowana jest ze środków Funduszu Pracy.

PROGRAM „ZA ŻYCIEM”
Pod koniec 2016 r. Rząd przyjął program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, który obejmuje kompleksowe rozwiązania, w szczególności w obszarach dotyczących wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, usług wspierających i rehabilitacyjnych, pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie. Na realizację programu "Za życiem" z budżetu państwa zaplanowano 3,7 mld zł w latach 2017-2022. Na Program w 2017 roku przeznaczono 511 mln zł.
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że program „Za życiem” wprowadza jedno z najbardziej oczekiwanych przez środowisko rozwiązań w zakresie usług wspierających i rehabilitacyjnych, jakim jest zapewnienie opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma pomóc w załatwieniu codziennych spraw, zastępstwie członka rodziny lub opiekuna w przypadku jego odpoczynku lub podjęcia pracy - do 120 godzin rocznie.


Ministerstwo podkreśliło, że resort rodziny chce podjąć działania ułatwiające aktywizację zawodową bezrobotnych rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
Działania programu obejmują również pomoc uczennicom w ciąży przez ułatwienie możliwości zmiany środowiska nauki, gdy uczennica lub jej rodzice są taką formą wsparcia zainteresowani. W bursach i internatach szkolnych będą organizowane specjalne pokoje dla małoletnich uczennic w ciąży, które mogłyby z nich skorzystać w sytuacji, gdy rodzina nie jest w stanie udzielić wsparcia.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe