Becikowe

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko popularnie zwana „becikowym”.


Warunkiem uzyskania becikowego jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kwoty 1922 zł netto.  W przypadku gdy dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2013 r.,  jednorazową zapomogę przyznaje się bez kryterium dochodowego. Jeśli o becikowe staramy się w roku 2014, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2012 rok.

Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2013 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2012 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.


Dochód ustala się tak jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego. Warunkiem jego otrzymania jest  pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Takie zaświadczenie może wystawić lekarz lub położna.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe? 


•    Wypełniony wniosek o becikowe;
•   Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka;
•    Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia);
•    Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia);
•  Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną;
•   Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2012 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna;
•    Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2012 rok;
•   Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2012 rok;
•   Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał);
• Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia);
•    Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2012 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).

Bliższe informacje na temat wymaganych do uzyskania becikowego dokumentów można uzyskać w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych w gminie, w której się mieszka.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe