Na straży Waszych praw

Od ponad czterech lat obowiązują w Polsce Standardy Opieki Okołoporodowej. Ten obszerny dokument (w randze Rozporządzenia Ministra Zdrowia) określa, do czego ma prawo kobieta i jakie procedury obowiązują opiekujący się nią personel medyczny.

 

Zgodnie z nimi każda kobieta ma prawo m.in. do edukacji przedporodowej, opieki położnej środowiskowej, korzystania z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, picia w trakcie porodu, wyboru dogodnej pozycji do parcia. Ponadto osobą sprawującą opiekę nad ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem może być położna, która ma ustawowe kompetencje do sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej.

 

Pomimo tego, że Rozporządzenie jest standardem medycznym o charakterze normatywnym i stanowi część systemu powszechnie obowiązującego prawa, nie jest traktowane przez większość szpitali jako obowiązujące. Z przeprowadzonego przez Fundację w 2012 r. monitoringu wynika, że w większości szpitali nie podejmuje się nawet prób jego wprowadzania. Decydenci w służbie zdrowia (MZ, NFZ) nie stworzyli żadnego systemu kontroli wdrażania standardów i rozliczania osób odpowiedzialnych (dyrektorów, ordynatorów) za ich funkcjonowanie w placówkach.

 


Zdiagnozowane wówczas bariery istnieją do dziś, co potwierdzają przesyłane do Fundacji listy od kobiet, a także komentarze na prowadzonym przez nas portalu www.GdzieRodzic.info. Nadal poszczególne zapisy Standardów Opieki Okołoporodowej nie są znane zarówno wśród personelu, jak i wśród kobiet. Przestarzała wiedza, rutyna, niechęć do zmian dużej części personelu skutecznie uniemożliwia wdrożenie nowoczesnych procedur.

 


Ciąża i poród prowadzone przez położne są uważane za najbezpieczniejsze dla rodzących. Położna jest strażniczką fizjologii, specjalistką wykształconą w tym zakresie w ramach studiów na Akademii Medycznej. W Wielkiej Brytanii, a także w krajach skandynawskich, gdzie opieka okołoporodowa jest na wysokim poziomie, kluczową rolę w opiece nad kobietą w ciąży fizjologicznej odgrywa położna, której zawód jest tam w pełni samodzielny. Zapisy Standardów pozwalają na pełnienie podobnej roli położnym w Polsce. Niestety - brak ujęcia tego przez NFZ w koszyku świadczeń gwarantowanych uniemożliwia funkcjonowanie tego w praktyce. Skutkuje to jednym z najwyższych wskaźników medykalizacji porodów w Europie (m.in. wysoki odsetek cc, nacięć krocza i indukcji porodu). Ponadto prowadzenie ciąży wyłącznie przez lekarzy wydłuża czas oczekiwania na wizytę. Z listów od kobiet wiemy, że w mniejszych miejscowościach istnieje ograniczenie dostępności do tych usług, czasem na wizytę kobieta musi czekać nawet 3 miesiące. Wiele kobiet zmuszonych jest więc do korzystania z prywatnej opieki medycznej, zwłaszcza, że pierwsza wizyta musi się odbyć najpóźniej w 10. tygodniu, aby móc ubiegać się o zasiłek, tzw. becikowe. Z badań Instytutu Matki i Dziecka wynika, iż w 2012r. prawie 44% ciąż prowadzono w gabinetach prywatnych.

 


Co robimy aktualnie?

Realizujemy Projekt "Na straży praw kobiet w opiece okołoporodowej"

- kontynuujemy nasze prace w zespole ds monitorowania i opracowywania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce w Ministerstwie Zdrowia.

- zbieramy dane od szpitali o tym jakie procedury panują w ich placówkach w trakcie porodu i pobytu kobiety z dzieckiem na oddziale położniczym. Na podstawie tych danych opracujemy wkrótce raport.


 

Projekt współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 2015 logo FIO v1

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe