Projekt "Na straży standradów opieki okołoporodowej"

Projekt ma charakter działań rzeczniczych na rzecz wdrożenia Standardów Opieki Okołoporodowej, w tym systemowej zmiany dostępności prowadzenia ciąży przez położne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest kontynuacją długoletnich starań Fundacji w walce o to, by w polskiej opiece okołoporodowej obowiązywały jednolite standardy medyczne oparte na Prawach Pacjenta i nowoczesnych procedurach medycznych.


Działania kierujemy do decydentów, a głos ten wzmacniamy budując koalicję organizacji pacjenckich i prowadząc skierowaną do kobiet kampanię informacyjno - edukacyjną na temat przysługujących im praw w opiece okołoporodowej.


Pomimo tego, że Rozporządzenie jest standardem medycznym o charakterze normatywnym i stanowi część systemu powszechnie obowiązującego prawa, nie jest traktowane przez większość placówek położniczych jako obowiązujące. Z przeprowadzonego przez Fundację w 2012r. monitoringu wynika, że w większości szpitali nie podejmuje się nawet prób jego wdrażania. Decydenci w służbie zdrowia (MZ, NFZ) nie stworzyli systemu kontroli wdrażania standardów i rozliczania osób odpowiedzialnych (dyrektorów, ordynatorów) za ich funkcjonowanie w placówkach.


Dokument ten, oparty na zaleceniach WHO i uwzględniający wyniki najnowszych badań naukowych, gwarantuje kobietom dostęp do jednakowego poziomu usług w ramach powszechnego ubezpieczenia i uznaje prawa pacjenta jako ważną składową opieki. Zgodnie z nimi każda kobieta ma prawo m.in. do edukacji przedporodowej, opieki położnej środowiskowej, korzystania z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu, picia w trakcie porodu, wyboru dogodnej pozycji do parcia. Ponadto osobą sprawującą opiekę nad ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem może być położna, która ma ustawowe kompetencje do sprawowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej.

Działania:


1. Projekt opiera się przede wszystkim na działaniach rzeczniczych i interwencyjnych mających na celu zmianę systemową. Do skutecznej kampanii rzeczniczej poprawiającej jakość opieki okołoporodowej, w pierwszym etapie potrzebujemy zdiagnozować, które przepisy utrudniają refundację prowadzenia ciąży przez położną oraz zebrać dane dotyczące czasu oczekiwania na wizytę u ginekologa.
- Analiza prawna przepisów dotyczących zawodu położnej w zakresie prowadzenia ciąży.
- Monitoring dostępności do opieki medycznej w ciąży w poradniach NFZ.
- Kampania rzecznicza i działania interwencyjne kontynuowane na podstawie zebranych danych - pisma i wnioski kierowane do decydentów. Informacje o podejmowanych działaniach i odpowiedziach władz publikować będziemy na stronie.
- Budowanie koalicji organizacji pacjenckich, środowisk zajmujących się tematyką rodzicielstwa i prawami pacjenta, a także organizacji położnych.
- Działania na rzecz wdrożenia SOO, prowadzone równolegle z działaniami na rzecz umożliwienia prowadzenia ciąży przez położne. Całkowite wdrożenie SOO jest priorytetem Fundacji od początku ich powstania. Dlatego w ramach działań interwencyjnych rozbudujemy poradnictwo prawne, które rozpocznie się równolegle z kampanią informacyjno – edukacyjną.

2. Kampania informacyjno – edukacyjna dla kobiet.
Kampania ma na celu zwiększenie wiedzy kobiet o przysługujących im w okresie okołoporodowym prawach. W ramach kampanii w przystępny i atrakcyjny sposób pokażemy wybrane zapisy SOO. Zaangażujemy również lokalnych aktywistów i aktywistki do wspólnego przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji „Tydzień Godnego Porodu”. W tygodniu tym w wielu miejscach w całej Polsce odbędą się spotkania kobiet, na których poznają one wybrane zapisy SOO.

naklejka do uzytku

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe