STANOWISKO FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU DOTYCZĄCE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE STANDARDU ORGANIZACYJNEGO OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku

dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

 

W związku z ogłoszonym projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, Fundacja przypomina, że jest on konsekwencją petycji „Obywatele w obronie Standardów Opieki Okołoporodowej” złożonej przez Fundację w styczniu 2017 r., podpisanej przez prawie 80  tys. osób oraz zaangażowania wielu organizacji oraz mediów.

Czytaj więcej: STANOWISKO FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU DOTYCZĄCE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W...

Znieczulenie zewnątrzoponowe dostępne we wszystkich szpitalach

Z monitoringu przeprowadzonego przez Fundację Rodzić po Ludzku w 2016 roku wynika, że aż w 55% placówek położniczych znieczulenie zewnątrzoponowe nie jest w ogóle dostępne na życzenie rodzącej. I choć ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w art. 20a daje nam prawo do leczenia bólu, to dla wielu kobiet jest to prawo fikcyjne. Jak powinny odnieść się do tego zapisu dyrektorzy placówek? O to zapytałyśmy Ministra Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. Napisałyśmy też, że w naszej opinii każda kobieta w Polsce powinna mieć zagwarantowany dostęp do znieczulenia.

Pismo Fundacji do Ministra Zdrowia

Pismo Fundacji do Rzecznika Praw Pacjenta

Walki o Standardy Opieki Okołoporodowej cd

Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie opracowania analizy prawnej dotyczącej charakteru prawnego Standardów Organizacyjnych Opieki Okołoporodowej

(..) Stoimy na stanowisku, że trwające prace nad nowymi standardami dotyczącymi opieki okołoporodowej, nie będą celowe bez istnienia opinii prawnej na ich temat. Powstanie takiej opinii jest kluczowe i tak naprawdę od niej zależy, czy przyszłe zapisy standardów organizacyjnych, które będą zawierały elementy postepowania medycznego, będą w ogóle ważne w świetle prawa.

Czytaj więcej: Walki o Standardy Opieki Okołoporodowej cd

Interwencja Fundacji dotycząca pobierania darowizn podczas porodu

Korespondencja ze Specjalistycznym Szpitalem nr 2 w Bytomiu dotycząca pobierania „dobrowolnej darowizny” za obecność osoby bliskiej w czasie porodu oraz możliwość kangurowania.

Czytaj więcej: Interwencja Fundacji dotycząca pobierania darowizn podczas porodu

Korespondencja w sprawie analizy prawnej dotyczącej standardów opieki okołoporodowej.

Korespondencja Fundacji Rodzić po Ludzku z Ministerstwem Zdrowia dotycząca analizy prawnej standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej.

Czytaj więcej: Korespondencja w sprawie analizy prawnej dotyczącej standardów opieki okołoporodowej.

Korespondencja z Ministerstwem Zdrowia ws. Standardów Opieki Okołoporodowej

"Z całą stanowczością i determinacją oczekuję podjęcia określonych kroków w celu urzeczywistnienia w praktyce medycznej wypracowanych standardów opieki położniczej nad kobietą i jej dzieckiem i ponownie wnioskuję o przywrócenie poprzedniego art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej."

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na petycję "Obywatele w obronie Standardów Opieki Okołoporodowej".

pismo

Odpowiedź Fundacji Rodzić po Ludzku na odrzucenie petycji.

pismo

korespondencja ze szpitalami i wojewódzkimi oddziałami NFZ w zakresie dostępu do informacji publicznej

Czy polskie porodówki są jawne i świadome swoich obowiązków? Co mają do ukrycia placówki położnicze celowo uchylające się od ustawowego obowiązku udzielania informacji publicznej? Fundacja Rodzić po Ludzku stojąca od 20 lat na straży praw kobiet w opiece okołoporodowej kolejny raz podjęła próbę dowiedzenia się, jak wygląda opieka medyczna w placówkach położniczych w Polsce. 

Zachęcamy do zapoznania się z korespondencją!

Czytaj więcej: korespondencja ze szpitalami i wojewódzkimi oddziałami NFZ w zakresie dostępu do informacji...

Pismo z Ministerstwa Zdrowia z Departamentu Matki i Dziecka w sprawie powołania Zespołu ds. opracowywania standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej

Pismo z Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Matki i Dziecka w sprawie prac dotyczących opracowania projektu Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej, fizjologicznego porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.

Pismo

 

Pismo do Ministra ws. Standardów Opieki Okołoporodowej

… „Nasze wątpliwości budzi fakt, iż w obecnym rozporządzeniu wiele zapisów odnosi się do kwestii mających stricte medyczny charakter. Chcemy więc Pana zapytać, czy kwestie dotyczące postępowania medycznego będą mogły rzeczywiście zostać uregulowane w rozporządzeniu, które ma w założeniu dotyczyć jedynie kwestii organizacyjnych, a także czy będzie to poprawne pod względem prawym, a w konsekwencji – legalne. Na wątpliwości wyrażone przez nas w tej sprawie na spotkaniu zostałyśmy zapewnione, iż kwestia ta została już w Ministerstwie Zdrowia poddana analizie prawnej, która potwierdziła, że jest to legislacyjnie możliwe.

 

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wnoszę w imieniu Fundacji Rodzić po Ludzku (zgodnie z zasadami reprezentacji) o udostępnienie :

- skanu ww. opinii prawnej;

- informacji przez kogo została opracowana ww. opinia prawna i w jakim trybie (na czyje zlecenie)."

Pismo do Ministra Zdrowia

Skarga na bezczynnośc Ministra Zdrowia

 

Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zmian dotyczących Standardów opieki okołoporodowej

 Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zmian dotyczących Standardów opieki okołoporodowej* 

(*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem)

Jesteśmy zaniepokojone informacją o przyjętych przez Sejm zmianach w ustawie o działalności leczniczej z dnia 10 czerwca 2016 roku. Najkrócej rzecz ujmując, likwidują one wypracowane w ciągu ostatnich lat przez zespół ekspercki standardy medyczne dotyczące porodu fizjologicznego, a także standardy dotyczące łagodzenia bólu w trakcie porodu, postępowania w ciąży powikłanej, określonych patologiach i niepowodzeniach położniczych. 

Czytaj więcej: Stanowisko Fundacji Rodzić po Ludzku w sprawie zmian dotyczących Standardów opieki okołoporodowej

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia konkursów „Konkursy-Narodowy Program Zdrowia” dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu problematyki karmienia piersią.

„Siedem dni to obiektywnie bardzo krótki czas na przygotowanie rzetelnej, dobrej merytorycznie i efektywnej ekonomicznie oferty. Finanse publiczne wymagają dołożenia szczególnej staranności w ich wydatkowaniu, a w naszej opinii tryb ten staranności nie zapewnia. (…)"

Pismo do MZ

 

 

Odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie ograniczania prawa do obecności bliskiej osoby podczas porodu w szpitalu w Toruniu.

Kilka miesięcy temu do Fundacja została powiadomiona o tym, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu organiczna się prawo kobiety dotyczące obecności osoby bliskiej w czasie porodu. Fundacja zwróciła się do szpitala z wezwaniem do zaprzestania łamania prawa, a także do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o podjecie interwencji wobec szpitala.

W załączeniu publikujemy odpowiedź Praw Pacjenta informujące o przeprowadzonym postępowaniu wobec Szpitala. RPP oraz  „uznał praktyki stosowane przez Szpital polegające na umożliwieniu udziału osobie towarzyszącej przy porodzie pod warunkiem, że przebieg ciąży jest prawidłowy, nie występują powikłania w trakcie porodu oraz osoba towarzysząca jest zdrowa, za naruszające zbiorowe prawa pacjentów” i nakazał zaniechania tych praktyk!

Czytaj więcej: Odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie ograniczania prawa do obecności bliskiej osoby...

Pismo do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wyników kontroli NIK

23 sierpnia 2016 r. Fundacja wysłała pismo do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o zajęcie stanowiska wobec nieprawidłowości ujawnionych w raporcie NIK o raz podjęcie odpowiednich kroków dla efektywnego współdziałania z organami administracji publicznej w sprawie stworzenia skutecznych przepisów prawnych w zakresie opieki okołoporodowej, tak by jakość świadczonych przez lekarzy usług zapewniała bezpieczeństwo pacjentkom i ich dzieciom

Pismo

Pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska wobec raportu NIK

Razem z innymi organizacjami zgromadzonymi w koalicji „Rodzę – Mam Prawa” wysłałyśmy list do Ministra Zdrowia”. Chcemy, żeby Minister odniósł się do tych nieprawidłowości, które zostały wskazane w raporcie NIK.

Pismo do Ministra
"Sytuacja, w której nieprzestrzegane są standardy medyczne, nie gwarantuje kobietom bezpieczeństwa medycznego. Nie jest możliwe, aby stan taki trwał dalej! (...) W imieniu Koalicji „Rodzę – Mam Prawa” domagam się od Ministra Zdrowia stanowiska wobec nieprawidłowości jakie ujawniono podczas kontroli NIK."

Komentarz do raportu Najwyższej Izby Kontroli

Wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego opieki okołoporodowej na oddziałach położniczych  zbieżne są z wnioskami zawartymi w raporcie z monitoringu oddziałów w woj. mazowieckim przeprowadzonym przez Fundację Rodzić po Ludzku w 2013 roku. Oba dokumenty zwracają uwagę, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia określające Standardy Opieki Okołoporodowej, obowiązujące od ponad 4 lat „nie zostały w pełni wdrożone w żadnej z monitorowanych placówek (monitoring FRpL, 2013), a zapisy Rozporządzenia „nie były w pełni przestrzegane przez personel medyczny wszystkich skontrolowanych placówek medycznych” (raport NIK, 2016).

Czytaj więcej: Komentarz do raportu Najwyższej Izby Kontroli

Kobiety i Położne. Razem. Protest przeciwko zmianom w opiece okołoporodowej.

8 czerwca wspólnie z grupą położnych, przedstawicielkami Koalicji „Rodzę- Mam Prawa” wysyłałyśmy listy do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z informacją, że nam kobietom i położnym nie podobają się propozycje zmian w Ustawie o POZ, a także zapisy Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczące opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC)

Czytaj więcej: Kobiety i Położne. Razem. Protest przeciwko zmianom w opiece okołoporodowej.

Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do Skoordynowanej Opieki nad kobietą w Ciąży (2)

Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie Koordynowanej Opieki mad Kobietą w Ciąży (KOC).

„Skoordynowana, nie znaczy narzucona”

 

W związku z ogłoszonym przez Prezesa NFZ zarządzeniem przedstawiamy komentarz Fundacji o wprowadzonym pilotażowo projekcie KOC. Bardzo cieszy nas fakt, że NFZ podejmuje inicjatywę związaną z poprawą opieki nad kobietą w ciąży i porodzie, a także obniżeniem wysokiej medykalizacji ciąży i porodu. NFZ jako płatnik ma bowiem niebagatelny wpływ na jakość opieki okołoporodowej. W proponowanym Zarządzeniu Prezesa NFZ  znajduje się jednak wiele zapisów budzących nasz – Fundacji Rodzić po Ludzku - ogromny niepokój. 

Czytaj więcej: Komentarz Fundacji Rodzić po Ludzku do Skoordynowanej Opieki nad kobietą w Ciąży (2)

Interwencja ws.porady laktacyjnej

10 maja Fundacja Rodzić po Ludzku wysłała pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o jak najszybsze włączenie porady laktacyjnej do koszyka świadczeń gwarantowanych

Scan pisma

Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

W wyniku doniesień dziennikarza Piotra Walczaka z www.dziendobrybialystok.pl podjełyśmy interwencję ws. zawyżonych opłat za pobyt osoby towarzyszącej podczas porodu pobieranych przez szpital im. Jędzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Czytaj więcej: Interwencja ws. pobierania opłat za poród z osobą towarzyszącą / Szpital im. Jędrzeja...

Interweniujemy ws. wywiadu z położną z warszawskiego Szpitala na Solcu, który ukazał się 15.10. br. na portalu www.natemat.pl

Trochę ponad tydzień temu ze zgrozą przeczytałyśmy na portalu www.natemat.pl wywiad z położną z warszawskiego Szpitala na Solcu klik. (Ponieważ po naszej interwencji artykuł został wyedytowany, a jego wydźwięk złagodzony, zamieszczamy link do podglądu zmian klik).

Czytaj więcej: Interweniujemy ws. wywiadu z położną z warszawskiego Szpitala na Solcu, który ukazał się 15.10....

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe