Nowy Minister- nowe rozdanie? Piszemy list z najpilniejszymi postulatami dotyczącymi opieki okołoporodowej podczas epidemii

W dniu 17.09.2020 roku wysłałyśmy list do Ministra Zdrowia z prośbą o spotkanie oraz postulatami dotyczącymi organizacji opieki okołoporodowej podczas epidemii.

Szanowny Panie Ministrze!

Od marca 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce Fundacja Rodzić po Ludzku pracuje nad tym, by kobiety miały dostęp do rzetelnej informacji, opieki i realizowania swoich praw. W tym czasie Fundacja zwracała się do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z następującymi pismami:

1. Apel w sprawie porodów rodzinnych z dn. 27 marca 2020 r.

2. Wniosek o zmianę polskich rekomendacji dotyczących opieki okołoporodowej z dn. 21 kwietnia 2020 r. 

3. Pismo dotyczące obowiązku zakrywania nosa i ust podczas porodu z dn. 23 kwietnia 2020 r. 

4. Sprzeciw Fundacji wobec zaleceń Konsultantów Krajowych dotyczących porodów rodzinnych z dn. 8 maja 2020 r. 

5. Wniosek o podjęcie interwencji w sprawie separowania zdrowych dzieci od zdrowych matek z dn. 18 maja 2020 r. 

6. Wniosek o podjęcie działań dotyczący umożliwienia kontaktu rodzicom i opiekunom dzieci hospitalizowanych  z dn. 21 maja 2020 r.

7. Apel o zmiany w organizacji opieki w czasie pandemii z dn. 18 czerwca 2020 r. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z przesłaną korespondencją, ponieważ są tam poruszane sprawy, które do tej pory nie zostały uregulowane w sposób gwarantujący przestrzeganie praw i wymagają pilnej interwencji oraz zdecydowanych działań. 

 Jednocześnie wskazujemy ponownie na kwestie, które naszym zdaniem bezwzględnie muszą być uregulowane.  

1.  Apelujemy o realne przywrócenie porodów rodzinnych oraz monitorowanie sytuacji w szpitalach, w zakresie dostępności porodów z bliską osobą. 

Odnosimy się tutaj do Pańskiej decyzji jako Prezesa NFZ Nr 104/2020/DSOZ  - zapewnienia dodatkowych środków zabezpieczających dla osoby towarzyszącej w porodzie po to, aby bezpieczne porody rodzinne były dostępne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Ta decyzja zbliżyła nas do krajów wysokorozwiniętych, które dostrzegają wagę zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego kobiet w czasie porodu i początków macierzyństwa podczas pandemii.

Potrzebujemy Waszego wsparcia, aby być niezależne i patrzeć instytucjom i władzy na ręce, sprawdzać 400 porodówek, interweniować, dawać Wam wsparcie i dostarczać informacji. Teraz, w okresie pandemii musimy być silne i skuteczne, prężnie działać dla Was i zmieniać porodówki. Jak możecie wspierać nasze działania?

☕️kawą czyli przekazując Fundacji raz w miesiącu darowiznę nr konta: 79 1560 0013 2353 7811 8000 0001,  https://gdzierodzic.info/wspieram/ 

możesz wesprzeć darowizną naszą zbiórkę "Na pomoc  matkom"   www.facebook.com/donate/567155160902294/ 

organizując zbiórkę na Facebooku z okazji narodzin dziecka lub swoich urodzin

www.facebook.com/fundacjarodzicpoludzku/fundraisers/ 

przekazując raz w roku 1% swojego podatku KRS: 0000 150 773

Jeżeli to w jakich warunkach rodzą się dzieci w Polsce, a kobiety zostają matkami jest dla Ciebie ważne, dorzuć cegiełkę, wpływaj na zmiany!

tort

Żywimy nadzieję, że jako Minister Zdrowia podtrzymuje Pan tę decyzję. Doświadczenia innych krajów wskazują, że takie procedury są możliwe. Każdego dnia w Polsce blisko tysiąc kobiet rodzi swoje dzieci bez wsparcia bliskiej osoby! Dla tych kobiet to realna strata. Poza tym badania wskazują, że poród z osobą towarzyszącą zwiększa bezpieczeństwo kobiety oraz rodzącego się dziecka, a  brak obecności osoby towarzyszącej zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań i konieczności wprowadzania interwencji, w tym zwiększa ryzyko zakończenia porodu przez cięcie cesarskie.  

Należy również pilnie uregulować kwestię wymogów posiadania wyników testów COVID-19 u osób towarzyszących w porodzie. Do tej pory są placówki, które posiadania takiego testu wymagają, a nawet obciążają jego kosztem.

 2.  Apelujemy o umożliwienie noworodkom urodzonym drogą cesarskiego cięcia dostępu do kontaktu “skóra do skóry”. W przypadku, gdy stan matki na to nie pozwala, apelujemy o umożliwienie dostępu do kangurowania noworodka przez ojca.

 Zwracamy uwagę na nierówność w traktowaniu noworodków po cesarskim cięciu, które nie mają dostępu do kontaktu “skóra do skóry” w ogóle, jeśli nie mogą być w kontakcie “skóra do skóry” z matką, w przeciwieństwie do dzieci urodzonych drogami natury, które rodzą się w asyście swoich ojców. Jeżeli pozwala na to stan zdrowia dziecka, powinno się umożliwić ojcu obecność przy dziecku w ciągu dwóch godzin po porodzie. Kontakt “skóra do skóry” czyli kangurowanie noworodka to udowodniona metoda stabilizowania stanu dziecka oraz budowania więzi.

 3. Apelujemy o zaprzestanie izolowania po urodzeniu dzieci od ich matek w przypadkach oczekiwania na wynik testu COVID-19.

 Domagamy się aktualizacji zaleceń dostępnych na stronie Ministerstwa Zdrowia tak, aby odzwierciedlały aktualny stan wiedzy i uwzględniały bilans korzyści i ryzyka związanych z izolacją noworodków od matek. Takie postępowanie znacząco utrudnia karmienie piersią oraz budowanie więzi między matką a dzieckiem nie zmniejszając ryzyka zakażenia noworodka z innego źródła. Co więcej, zalecenia dotyczące opieki nad matkami z potwierdzoną infekcją, wpływają także na pracę wszystkich oddziałów położniczych i to właśnie one skutkują przypadkami izolacji noworodka od matki w czasie oczekiwania na wynik rutynowego (nie opartego o wywiad epidemiologiczny) testu PCR u matki. Testy takie są wykonywane rutynowo w wielu placówkach przy przyjęciu rodzącej na oddział.  Pragniemy zauważyć, że w tej chwili dysponujemy zaktualizowanymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, które odnosząc się do wiarygodnych źródeł, uwzględniają nie tylko ryzyko epidemiczne, ale także korzyści z kontaktu matki z dzieckiem, karmienia piersią oraz konieczność uszanowania woli kobiety w zakresie sposobu opieki nad dzieckiem po porodzie.

 4. Apelujemy o umożliwienie rodzicom noworodków hospitalizowanych obecności podczas pobytu ich dziecka w szpitalu. 

Napływają do nas niepokojące sygnały dotyczące ograniczania kontaktu hospitalizowanych noworodków z ich rodzicami i wpływu tych praktyk na zdrowie fizyczne i psychiczne tych dzieci oraz ich matek i całych rodzin. Istnieją placówki, które pozwalają na dwugodzinne odwiedziny rodzica u dziecka, ale to rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące. Ze względu na dobro dziecka, należy opracować odpowiednie procedury i wydać zalecenia umożliwiające realizację prawa rodzica do stałej obecności przy swoim dziecku. Opieszałość w realizacji tego prawa każdego dnia może potęgować ból i powodować nieodwracalne szkody zdrowotne u noworodków, ich matek i rodzin. 

 5. Apelujemy o realizację praw kobiet do informacji.

Stoimy na stanowisku, że Ministerstwo Zdrowia  powinno publikować niezwłocznie najnowsze zalecenia dostępne na swojej stronie internetowej tak, aby odzwierciedlały najnowszy stan wiedzy oraz były jak najbardziej spójne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

 Otrzymujemy sygnały od kobiet o ich rozpaczliwej sytuacji, kiedy nie mogą mieć ze sobą osoby towarzyszącej, nie mają dostępu do psychologów, są zmuszane do porodów w maseczce, są rozdzielane z dzieckiem do czasu otrzymania wyniku testu. Te działania nie powinny mieć miejsca. Jeśli te kwestie pozostaną nierozwiązane, w opinii Fundacji Rodzić po Ludzku, mogą skutkować niespotykaną do tej pory skalą występowania depresji poporodowej oraz zaburzeń więzi między rodzicami a dziećmi. Skutki depresji poporodowej są dalekosiężne i mają silny wpływ na kobietę i całą jej rodzinę, dlatego uważamy, że szczególną wagę należy przypisać profilaktyce depresji poporodowej. Izolacja noworodków od matek wpływa także negatywnie na inicjację i kontynuowanie karmienia piersią, które powinno być wspierane i chronione ponieważ stanowi nie tylko narzędzie w walce z chorobami zakaźnymi, ale także fundament zdrowia dla kolejnych pokoleń Polek i Polaków. Wsparcie karmienia piersią przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych powinno być priorytetem ponieważ jest kwestią zdrowia publicznego. Stoimy również na stanowisku, że praw powszechnie obowiązujących nie wolno ograniczać w sposób ogólny i arbitralny, a zastosowanie art. 5 ustawy o prawach pacjenta i powołaniu Rzecznika Praw Pacjenta (mówiącego o możliwości ograniczenia praw pacjenta na czas epidemii) powinno być przemyślane i uzasadnione szczególnymi okolicznościami, a nie tylko ogólnym określeniem “ze względów bezpieczeństwa”. Obecne decyzje bez wątpienia zaważą na losach całego pokolenia dzieci narodzonych w dobie pandemii COVID-19.

  

Zapraszamy Pana Ministra do spotkania celem omówienia sytuacji i możliwych rozwiązań. 

Fundacja Rodzić po Ludzku od 24 lat działa po to, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem i opieką. Od lat realizuje działania strażnicze, rzecznicze, interwencyjne i edukacyjne kierowane do decydentów, personelu medycznego oraz kobiet w okresie ciąży i matek małych dzieci. Prowadzi stały monitoring opieki okołoporodowej w Polsce, ujawnia nadużycia i łamanie prawa, wnosi głos kobiet do przestrzeni publicznej. Organizuje konferencje dla personelu medycznego, wydaje publikacje. Od 2012 r. prowadzi portal www.gdzierodzic.info z bazę i rankingiem porodówek, dostarczając wiedzy i wsparcia kobietom w okresie okołoporodowym. W 2015 r. Fundacja otrzymała nagrodę WHO, a w 2016 r. nagrodę ONZ za „skuteczne rzecznictwo oraz wsparcie praw kobiet". Jesteśmy gotowe do współpracy i oczekujemy poważnego traktowania głosu matek.

Pismo do Ministra - 17.09.2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia - 05.11.2020 r.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe