Prawa pacjenta

Prawa pacjenta stanowią integralną część szeroko rozumianych praw człowieka (Dorota Karkowska 2004, Prawa Pacjenta, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa). Podobnie jak w przypadku innych praw, ich podstawą jest uznanie niezbywalnej godności człowieka, jego autonomii i wolności w każdej sytuacji. Prawa pacjenta wyodrębnione zostały ze względu na szczególną sytuację, w jakiej znajduje się pacjent, który ?poprzez chorobę popada w słabość i uzależnienie, i ze względu na to wymaga specjalnej ochrony" (Marek Balicki 1996, Prawa Pacjenta - wybrane zagadnienia, Szkoła Praw Człowieka, Teksty wykładów, Zeszyt 5, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa). Omawiane prawa sformułowane są w formie powinności lekarza, pielęgniarki czy położnej (np. prawo do informacji jest sformułowane m.in. w art. 31 ust. o zawodzie lekarza w formie nakazu poinformowania pacjenta o stanie zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych etc.). Podkreślić również trzeba, iż istota praw pacjenta związana jest ze swoistą relacją łączącą pacjenta i lekarza (lub inny personel medyczny). Relacja ta charakteryzuje się nierównością podmiotów - pacjent jest laikiem w sprawach medycznych i w sytuacji choroby zależy od profesjonalistów. Wzmocnieniu jego sytuacji w tej nierównej relacji służą prawa pacjenta. Relacje pomiędzy pacjentem a osobami udzielającymi świadczeń medycznych, coraz rzadziej pozostawiane są obyczajowości społecznej, etyce zawodowej, czy też swobodnie zawieranym umowom, za to stają się przedmiotem regulacji ustawowej. Istotne jest, aby stosunek ten był oparty na równych i sprawiedliwych zasadach, tzn. aby obowiązek podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotnego łączył się z uprawnieniem pacjenta i odwrotnie.

W środowisku medycznym rodzi to nieporozumienia - po pierwsze, przekonanie, iż prawa pacjenta antagonizują pacjentów i lekarzy (Maria Boratyńska, Przemysław Konieczny 2001, Prawa Pacjenta, Difin, Warszawa). Tymczasem, prawa pacjenta przyczyniają się do uporządkowania relacji między lekarzem i pacjentem, a przede wszystkim do odróżnienia oczekiwań pacjenta, od jego uprawnień. Prawa pacjenta stanowią zespół uprawnień o jasno wytyczonych granicach i określają zakres obowiązków lekarza (lub innej osoby, udzielającej świadczeń medycznych). Po drugie, częsty jest zarzut, iż prawa pacjenta ustanawiają nierówność w relacji pacjent - lekarz, a wręcz zagrażają interesowi lekarza (np. mówią o poszanowaniu godności pacjenta, o godności lekarza nie wspominając). Tymczasem, jak pisze M. Balicki, potrzeba regulacji w tej dziedzinie wynika ze wspomnianej wyżej asymetrii wpisanej w relację pomiędzy pacjentem a instytucją lub osobą świadczącą usługi medyczne. ?Efektem tej asymetrii jest bowiem silne podporządkowanie pacjenta dominacji systemu medycznego".

W Polsce podstawowe uregulowanie prawne praw pacjenta znajduje się w szeregu ustaw, w szczególności w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., ustawie z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 09 Nr 52 poz. 417); ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 204 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz. U. nr 91 poz. 410).

Ponadto, unormowania w zakresie praw pacjenta zawarte są również w Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz Kodeksie Etyki Pielęgniarki i Położnej.

W naszym serwisie prezentujemy omówienie poszczególnych praw pacjenta w kontekście opieki okołoporodowej i sytuacji pacjentki - kobiety rodzącej. Informacje odnoszące się do najczęstrzych naruszeń praw pacjenta wobec pacjentek oddziałów położniczych  zostały opracowane na podstawie danych zebranych w trakcie 4. edycja akcji społecznej "Rodzić po ludzku" w 2006 r., przede wszystkim listów i relacji nadesłanych przez uczestniczki tej kampanii.

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe