Publikacja "Wokół porodu". wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych.

olkadka wokol porodu

XXI wiek stawia przed specjalistami nowe wyzwania. W położnictwie i neonatologii, dzięki prowadzonym licznym badaniom naukowym, rozpoczął się proces głębokich zmian, które mają szansę zmienić dotychczasowe zasady opieki nad matką i dzieckiem. Odpowiedzią na potrzebę zmian w opiece okołoporodowej w Polsce jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia „W sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”. Dokument ten, jako  powszechnie obowiązujący akt prawny, wprowadza do polskiego położnictwa procedury medyczne oparte na dowodach naukowych". 

Mamy nadzieję, że wydawnictwo „Wokół porodu – wybrane zagadnienia medycyny opartej na dowodach naukowych” pozwoli Państwu lepiej zrozumieć niektóre zapisy Standardów, a artykuły w nim zawarte dostarczą merytorycznych argumentów w staraniach o poprawę jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

 

 

 

Publikacja „Sprawowanie przez położną opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej"

analizaPublikacja „Sprawowanie przez położną opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej" dr. Dorota Karkowska (Pdf)

 

W ramach projektu „Na Straży Standardów Opieki Okołoporodowej” powstała publikacja „Sprawowanie przez położną opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej". Jest to analiza aktów prawnych dotyczących zawodu położnej w kontekście sprawowania przez nią opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej. Autorką publikacji jest dr Dorota Karkowska, profesorka w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego w Funduszy EOG

Publikacje dla kobiet - migrantek. Do pobrania on line.

 

W ramach projektu “Jestem mamą w Polsce” powstały obszerne broszury dla kobiet na temat przebiegu ciąży, porodu, zwyczajów w polskich szpitalach, pielęgnacji niemowlęcia oraz praw mamy-pacjentki i mamy-pracowniczki. Kobiety znajdą tam najważniejsze informacje dotyczące okresu okołoporodowego, a także praktyczne wskazówki jak poradzić sobie w polskim szpitalu. Publikacje skierowane są do mam- migrantek i dostępne w kilku językach: polski, angielski, rosyjski, wietnamski i arabski. Zapraszamy do pobierania on-line!


Pozostałe wersje językowe:

Jak przestrzegać praw pacjenta? Przykłady dobrych praktyk

II wydanie cieszącej sie dużym zainteresowaniem publikacji z 2004 r.  Ksiażeczka została uzupełniona i uwzględnia zmiany w przepisach prawnych, jakie zaszły od 2004 roku.
Opracowanie i publikacja broszury zrealizowane przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach projektu "Prawa pacjenta jako element profesjonalizmu położnej". Partnerami projektu są Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Medicover.

Rytm i czas porodu. Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych

rytmiczasporodu"Rytm i czas porodu. Indukcja i stymulacja porodu w swietle badan naukowych" (pdf, 0,7 MB)

Gdzie przebiega granica między prawidłowym tempem postępu porodu, a patologią? W jaki sposób rozpoznawać zaburzenia w postępie porodu i jak im zapobiegać? Jakie są najbardziej precyzyjne metody wyznaczania terminu porodu, kiedy możemy mówić o ciąży przenoszonej lub porodzie po terminie? Na te i wiele innych pytań odpowiada nasza najnowsza publikacja, przedstawiająca Państwu wiele danych i informacji opartych na najnowszych doniesieniach naukowych.

Opracowanie i publikacja broszury zrealizowane przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

 

Monitoring realizacji działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad matką i dzieckiem - raport

Raport z monitoringu prowadzonego od listopada 2008 do marca 2009. Celem monitoringu było opisanie i zbadanie wpływu jednostek samorządu terytorialnego na opiekę nad matka i dzieckiem. Zawiera 2 części - analizę prawa oraz wnioski i rekomendacje wypływające z przeprowadzonego wśród JST badania ankietowego.
Monitoring oraz publikacja raportu zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego (Program Działania Strażnicze) oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Najważniejsza chwila w życiu

Publikacja omawia pierwszy kontakt "skóra do skóry", jego znaczenie dla matki i dziecka i zasady prawidłowego prowadzenia. W świetle medycyny opartej na dowodach, pierwsza godzina życia dziecka okazuje się kluczowa w wielu aspektach przyszłego zdrowia dziecka, więzi między matką i dzieckiem, powodzenia karmienia piersią. Tylko w wyjątkowych przypadkach można odroczyć pierwszy kontakt matki z dzieckiem.
Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.

Problemy emocjonalne kobiet w okresie okołoporodowym

Istnieje wiele dowodów na to, że okres okołoporodowy sprzyja wystąpieniu zaburzeń emocjonalnych, począwszy od stanów depresyjnych i lękowych w ciąży, poprzez depresję poporodową i stres pourazowy, aż do psychoz. "Baby blues" - choć jest fizjologicznie uwarunkowany zmianami w organizmie w pierwszych dniach po porodzie, dotyka ok. 80% młodych mam, a u części z nich może przerodzić się w bardziej poważne zaburzenia.
Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Pozarządowych.
Materiały uzupełniające do pobrania (pdf):

Opieka okołoporodowa w Polsce

raport2006
Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle akcji "Rodzić po ludzku" 2006 (pdf, 1,69 MB)

Akcja ?Rodzić po ludzku" to nie tylko skuteczna akcja społeczna, ale również zakrojone na szeroką skalę badanie, dzięki któremu uzyskaliśmy wiele interesujących danych na temat kondycji współczesnej opieki okołoporodowej w Polsce. Dane te pozwoliły nam nakreślić obraz tej opieki widzianej przede wszystkim oczami kobiet - konsumentek usług położniczych.

Raport prezentuje wyniki akcji w poszczególnych kategoriach oceny, szczegółowy opis najczęstszych naruszeń praw pacjenta, a także analizę opieki w świetle zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia oraz wytycznych wynikających z medycyny opartej na dowodach.


ue_logoPublikacja opracowana i opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej (Program Środki Przejściowe 2004).

Status zawodowy położnej. Zarys problemu

dr n. prawnych Dorota Karkowska
ekspertyza-okladkaZawód położnej w Polsce ma długa tradycję samodzielnej pracy położnych w lokalnych społecznościach. Przez długie dziesięciolecia położne były odpowiedzialne za prowadzenie fizjologicznej ciąży i przyjmowanie porodu prawidłowego. Podobnie jak w innych krajach Europy, kompetencje te stopniowo ograniczono, wraz z koncentracją opieki nad kobietą w dużych ośrodkach, w których nadzór nad praca położnych sprawował lekarz. Od dwóch dziesięcioleci jesteśmy świadkami prób odbudowania pozycji położnej. W wielu krajach położne współtworzą wraz z lekarzami opiekę nad kobietą, z jasno zakreślonym podziałem kompetencji i odpowiedzialności. Czy stworzenie takiego systemu możliwe jest w Polsce? Jak rozumieć samodzielność i niezależność zawodową położnych w świetle obowiązujących przepisów? Dr n. prawnych Dorota Karkowska w niniejszym opracowaniu analizuje prawne uwarunkowania zawodu położnej. Analiza odpowiada na pytania, które zadaje sobie wiele położnych - jaki jest zakres odpowiedzialności położnej pracującej w szpitalu, czym się różni zlecenie lekarskie od polecenia służbowego, na czym polega prowadzenie praktyki położnej, i wiele innych.


ue_logoPublikacja opracowana i opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej (Program Środki Przejściowe 2004).

sasakawa copy

GRI

sasakawa copy

https://www.rodzicpoludzku.pl/dokumenty/aktualnosci/15102019/konfa_wroclaw_na%20www.png

sasakawa copy

jeden procent

raporty red

raporty red

zorganizuj pokaz filmu zielony

iconka zamow publikacje

kobiety mowia www

sasakawa copy

iconka lektury obowiazkowe